แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อสค. 40:4) { อยู่ที่นี่เพื่อพระเจ้า }

และชายผู้นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงมองดูด้วยตาเจ้าเอง และจงฟังด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่ทุกสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้า เพราะว่าที่เรานำเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะสำแดงแก่เจ้า จงประกาศทุกสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล”
อสค. 40:4

แนวคิด :
– 25 ปีหลังจาก เอเสเอียคถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน ขณะนั้นพระวิหารได้ถูกทำลายและทิ้งล้าง มาเป็นเวลากว่า 14 ปีแล้ว (อสค. 40:1)
พระเจ้าได้สำแดงนิมิตแก่เอเสเคียล นำเขาโดยนิมิตกลับไปยังแผ่นดินอิสราเอล และได้เห็นนิมิตพระนิเวศน์หลังใหม่ และที่ได้ทรงสำแดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระนิเวศน์นั้นมากมาย ในบทที่ 40-47 – ในข้อ 40 นี้ พระเจ้าบอกให้เอเสเคียลรู้ว่า ที่พระเจ้าทรงนำเขาโดยนิมิต ยังสถานที่นี้ เพื่อให้เขาประกาศสิ่งที่ได้เห็นแก่ประชากรของพระเจ้า ดังนั้น เขาต้อง มองดูด้วยตา , ฟังด้วยหู และ เอาใจใส่ทุกสิ่งที่ได้พบเจอ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ที่พระเจ้าทรงนำเราให้พบ เจอ และเผชิญกับเหตุการณ์ในขณะนี้ เราควรสังเกตให้ดี ตั้งใจฟังสิ่งที่ได้ยิน เอาใจใส่สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามา ที่พบเจอในวันนี้ ไม่ใช่บังเอิญแต่พระเจ้าจงใจนำเข้ามาหรืออนุญาตให้มันเกิดขึ้น เพื่อให้เราได้เห็น เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า
> ในความรักของพระองค์
> ในฤทธานุภาพของพระองค์
> ในความสัตย์ซื่อของพระองค์
> ในการจัดเตรียมของพระองค์
> ในพระเมตตาและพระคุณของพระองค์
ฯลฯ
เมื่อเราเอาใจใส่ ตั้งใจสั่งเกต เราจะเห็นได้
เมื่อเราเห็นแล้ว จงประกาศออกไป โดยการเป็นพยาน โดยการขอบคุณพระเจ้า ให้คนรอบข้างได้รับรู้ถึงความแสนดีของพระเยซูในชีวิตของเรา
วันนี้ ไม่ใช่บังเอิญที่เรามาอยู่ที่นี่ แต่ เพราะพระเจ้ามีแผนการพิเศษสำหรับเรา เพื่อให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า ณ ที่แห่งนี้

“Bloom where you are planted” Saint Francis de Sales
“จงเบ่งบานในที่ที่คุณถูกปลูกไว้”

วันนี้ ไม่ว่าพระเจ้านำคุณมาปลูกไว้ที่ใดก็ตาม
จงเบ่งบานถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่นั่น
แม้ที่นั่นจะเป็นกองขยะ
ก็จงเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างสวยงามอย่างที่สุดท่ามกลางกองขยะเหล่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s