แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 16:1-13){ สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย }

“คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วย และคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกัน” ลก. 16:10

แนวคิด :
• พระเยซูไม่ได้ชมความขี้โกงของคนต้นเรือนขี้โกงคนนี้ แต่พระเยซูปรารถนาให้เรา ดำเนินอย่าฉลาดในการใช้สิ่งของชั่วคราวในโลกนี้ เพื่ออนาคตอันถาวรในภายภาคหน้าในสวรรคสถาน
• พระเยซูปรารถนาให้เรา ใช้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเสื่อมสูญไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของเราในอนาคต โดยนำสิ่งเหล่านี้แทนที่จะมาทำเพื่อความพึงพอใจของเรา แต่นำมาใช้ให้เป็นที่พระเจ้าพอพระทัย เพื่อเราจะได้รับบำเหน็จบริบูรณ์ในสวรรค์
• สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย…ของเล็กน้อยคือสิ่งของในโลกนี้ ของมากคือสิ่งของฝ่ายวิญญาณ(ข้อ12)
• คนที่รักเงินทอง ไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ อย่างแท้จริง(ข้อ13)

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้เราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้ามอบไว้ให้แก่เรา ครอบครองชั่วคราว หรือไม่?
• วันนี้ เราใช้ เวลา เงินทอง ความสามารถ โอกาสที่มี สิ่งของที่มี เพื่อ งานของพระเจ้ามากน้อยเพียงใด?
“จงสัตย์ซื่อในสิ่งของเล็กน้อยเหล่านี้”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s