แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( วว. 3:7 ) { พระเยซูของฉัน }

“จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้น ตรัสดังนี้ว่า” วว. 3:7

แนวคิด
พระเยซูทรงบริสุทธิ์
>>> บริสุทธิ์ (ภาษากรีก “hagios”) แปลว่า แยกออกจากความชั่วและเกลียดชังมันอย่างที่สุด
พระเยซูทรงสัตย์จริง
>>> สัตย์จริง ( He is True) หมายความว่า เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ [ตรงข้ามกับพระปลอมทั้งหลาย] , พระองค์ตรัสความจริง , พระองค์รักจริง(รักแท้ ) , พระองค์เป็นความสว่างแท้(ยน.1:9) , พระองค์เป็นอาหารแท้(ยน.6:32) , พระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นแท้(ยน.15:1)
*พระเยซูทรงถือกุญแจของดาวิด
>>> หมายถึง ทรงสิทธิอำนาจสูงสุด (ไม่ว่าจะเปิด หรือ จะปิด)
(อสย. 22:22 และเราจะวางลูกกุญแจแห่งวังของดาวิดไว้บนบ่าของเขา เมื่อเขาเปิดแล้วก็จะไม่มีใครปิดได้ และเมื่อเขาปิดแล้วก็จะไม่มีใครเปิดได้)
(วว. 1:18 “…เราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย)
(กจ. 14:27 …พระองค์ทรงเปิดประตูความเชื่อแก่พวกต่างชาติ)

แถม : สำหรับผู้สนใจแบบลึกซึ้ง
“เปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้” เป็นภาษากรีก ที่ใช้โครงสร้างภาษาของฮีบรู
“เปิดแล้ว” ในภาษากรีกใช้ opening (เป็น present active participle)
“จะปิดได้” ในภาษากรีกใช้ shall shut (เป็น future active indicative)
สังเกตได้ว่าทั้งสอง ไม่ได้เป็นไวยากรณ์ที่สอดคล้องกัน ไม่น่าจะเอามาต่อกันได้ในภาษากรีก แต่เป็นรูปแบบที่พบบ่อยในไวยากรณ์ภาษาฮีบรู
อย่างไรก็ดี มันมีความหมายว่า “พระองค์ผู้ทรงเปิดแบบที่คนอื่นๆปิดไม่ได้”…..เปิดไว้แล้วในวันนี้ ต่อไปภายหน้าก็ไม่มีใครสามารถปิดได้

การประยุกต์ใช้ :
• พระเยซู ทรงเกลียดความชั่ว…เราผู้รักพระเยซู ไม่ควรไปสมัครเป็นลูกน้องมัน
• พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้…เราจะมัวไปหา “รักแท้” “ทางออกแท้” “การช่วยกู้แท้” “ความจริงแท้” “ความสุขแท้” “ความสงบแท้” “ความอิ่มใจแท้” จากที่อื่นอีกทำไมเล่า?…มาหาพระองค์ ใช้เวลากับพระองค์ จดจ่อกับพระองค์กันเถอะ
• พระเยซู ทรงสิทธิอำนาจสูงสุด…สบายแล้วเรา…พระองค์ผู้ทรงรักเราที่สุด เป็นคนคุมเกมส์ทั้งหมดเลย…งานนี้สบายใจได้แล้วเรา…สรรเสริญพระเจ้า !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s