แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฮบ. 2:11){ พี่น้องกัน }

“เพราะทั้งผู้ชำระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ ก็มีพระบิดาองค์เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้อง” ฮบ. 2:11

แนวคิด :
• พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้า เต็มด้วยสง่าราศี ใหญ่ยิ่งสูงสุด สูงส่งกว่าบรรดาเหล่าทูตสวรรค์ เทพผู้ครอง ศักดิเทพทั้งสิ้นมากมายนัก และทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
• พระเยซูไม่ทรงละอายที่จะเรียกเราว่า “พี่น้อง”
• สำหรับผมคงกระดากอายมาก หากผมจะนับพยาธิตัวตืดสักตัวเป็นน้อง แล้วเรียกมันว่า “น้องรัก”
• แต่พระเยซู สูงยิ่ง สูงส่ง มากกว่า เรา มากมายมหาศาล ยิ่งกว่าเมื่อเทียบเรากับพยาธิตัวตืด มากมายนัก….พระเยซูไม่ทรงละอายที่ขะเรียกเราว่า “น้องรัก”
• เราเป็นพี่น้องกับพระเยซู เพราะว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับเกียรติใหญ่ยิ่ง ได้รับสิทธิพิเศษให้เป็นลูกของพระเจ้าพระบิดา
หมายเหตุ :
– ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ หมายถึง พระเยซู
– คนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ หมายถึง เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– เราสมควรอย่างยิ่งที่จะซาบซึ้งพระคุณอันล้นพ้นของพระเจ้า ที่ทรงเมตตาและให้เกียรติเรามากมายถึงเพียงนี้
– เราสมควรภาคภูมิใจ ในเกียรติอันสูงส่งที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรานี้ และควรดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ให้สมกับเกียรติยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานให้นี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s