แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ดนล. 2:20-23 ) { สาธุการแด่พระเจ้าเป็นนิตย์สืบไป }

“ดาเนียลกล่าวว่า “สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิตย์สืบไป ปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์” ดนล. 2:20

แนวคิด
– พระเจ้าทรง เป็นเจ้าของ ปัญญา และ ฤทธานุภาพ ทั้งสิ้น
– พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดและควบคุม วาระ ฤดูกาล ในธรรมชาติ
– พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดและควบคุม อำนาจการปกครองทั้งสิ้น ในโลกนี้
– พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทาน ปัญญาและความรู้ แก่ใครก็ตามที่พระองค์ประสงค์
– พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะลึกซึ้งหรือลี้ลับเพียงใด
– พระเจ้าประสงค์จะประทาน ปัญญาและกำลังแก่ผู้ใด พระองค์ก็ให้แก่ผู้นั้น…สรรเสริญพระเจ้า


การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพบคนมีปัญญา จงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ประทานให้เขา
– เมื่อเห็นฤดูกาลเปลี่ยน จงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำ
– เมื่อเห็นสถานการณ์รอบข้างในชีวิตเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องตกใจ จงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกำหนดและควบคุม ให้มันเป็นเช่นนั้นเอง
– เมื่อขาดปัญญา ในการเผชิญเหตุการณ์ในวันนี้ จงทูลขอต่อพระองค์ผู้เป็นเจ้าของปัญญาทั้งสิ้น แล้วพระองค์จะทรงโปรดประทานให้
“ยก. 1:5 แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s