แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยรม.23:5-6){ กษัตริย์ผู้ชอบธรรม }

“พระยาห์เวห์ตรัสว่า “นี่แน่ะ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิด ผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชย์อย่างสุขุมรอบคอบ และจะทรงนำความยุติธรรมและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้น”
ยรม. 23:5

แนวคิด :
– ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ พยากรณ์ถึงเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้น อีกประมาณ 500ปีข้างหน้าของเขา คือ พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นกิ่งชอบธรรม จะปรากฏ เพื่อมาเป็นกษัตริย์และครอบครอง โดยพระปัญญา (1คร. 1:30 ..ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา…)
พระเยซูกษัตริย์ผู้ครอบครอง จะนำ ความยุติธรรมและความชอบธรรม มาสู่มนุษย์ในโลก
ความยุติธรรมและความชอบธรรม : มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป ต้องรับโทษในบึงไฟนรก แต่พระเยซูนำความรอด การอภัย นำความชอบธรรม มาถึงทุกคน ด้วยช่องทางที่ยุติธรรมที่สุด ไม่ว่า จน รวย , ฉลาด โง่เขลา , จิตใจเข้มแข็ง หรืออ่อนแอ ไม่ว่าเป็นคนเช่นไร มีสิทธิรับหรือไม่รับการยกโทษนี้เท่าๆกัน คือ รับเอาโดยทาง ความเชื่อ >> เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ยอมให้พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขา
– พระนามของพระองค์คือ “พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา” พระองค์ทรงเป็นความรอดของเรา พระองค์เป็นการช่วยกู้ของเรา
– ในสมัยของพระองค์ ยูดาห์(อาณาจักรทางใต้) เชื้อสายของดาวิดจะรอด และ อิสราเอล (อาณาจักรทางเหนือ) ไม่ใช่เชื้อสายของดาวิด และกษัตริย์ที่ปกครองชั่วร้ายทุกพระองค์ จะได้รับความรอดจะปลอดภัยเช่นกัน นั่นคือ เมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกแล้ว ไม่ว่าชั่วแค่ไหน ถ้ากลับใจใหม่ หันมาเชื่อวางใจในพระเยซู ก็จะได้รับการอภัยและได้รับความรอด
สรรเสริญพระเจ้า !!!

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซู มาเพื่อเป็นกษัตริย์ ครอบครองในชีวิตของเรา ไม่ใช่มาเพื่อเป็นคนใช้ หรือ คนเฝ้าบ้าน คนเฝ้ารถ ให้แก่เรา จงให้พระเยซูครอบครองทุกส่วนในบัลลังก์ใจของเรา ให้พระองค์สำคัญที่สุด เรื่องของพระองค์ต้องมาก่อนทุกเรื่อง
– วันนี้ ไม่ว่า เราผิดพลาดพลั้งบาปมาเพียงใด พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยแก่เรา และให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับพระองค์ ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ครอบครอง พระองค์จะเป็นผู้นำความชอบธรรมมาสู่ชีวิตของเรา และพระองค์มีสิทธิครอบครองในหัวใจของเราแล้ว พระองค์เองจะทำให้ลักษณะชีวิตที่ชอบธรรมนั้นรากฏในการดำเนินชีวิตของเราในแต่วัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s