แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลนต. 14:1-7) { สะอาดแล้ว }

“ให้ปุโรหิตประพรมคนที่จะรับการชำระจากโรคเรื้อนนั้นเจ็ดครั้ง แล้วประกาศว่า เขาสะอาด ให้ปล่อยนกตัวที่ยังมีชีวิตนั้นออกไปในท้องทุ่ง” ลนต. 14:7

แนวคิด
– พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการชำระตัวของคนที่หายจากโรคเรื้อน
– ในพระธรรมเลวีนิติ “โรคเรื้อน” เล็งถึง “บาป” , “สัตว์ที่ใช้ในพิธี” เล็งถึง “พระเยซู”
– ในการชำระตัวนี้ ปุโรหิตให้เอานกมา 2ตัว
> ตัวหนึ่งฆ่าบนน้ำสะอาด เล็งถึงพระเยซู ตายเพื่อชำระบาปบาปของเรา
> อีกตัวหนึ่งเอามาจุ่มน้ำและเลือด นั้น แล้วประพรม บนคนนั้น 7 ครั้ง แล้วปุโรหิตจะประกาศว่า “เขาสะอาดแล้ว” และปล่อยนกตัวนั้นให้บินออกไป (เล็งถึงพระเยซู ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย)
1ยน. 5:6 นี่แหละคือผู้ที่ได้มาด้วยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต …
พระเยซู ทรงชำระเราให้สะอาด ด้วยน้ำและเลือด อย่างสมบูรณ์ (เลข 7 หมายถึง ความสมบูรณ์) เราจึงได้รับการประกาศว่า “สะอาดแล้ว” “ไม่มีมลทินใดๆแล้ว” ขอบคุณพระเจ้า !!!

การประยุกต์ใช้ :
– อย่ายอมให้ความผิดพลาดของเราในอดีตของเรา ถ่วงชีวิตของเราอีกต่อไป
พระเยซูตายเพื่อเราแล้วและพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
พระเยซูประกาศแล้วว่า “เราสะอาดแล้ว” “บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว”
เราจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้ว ไม่ต้องจมอยู่กับความผิดพลาดของเราในอดีตอีกต่อไป
สรรเสริญพระเยซู !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s