แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (สดด. 22:24) { พระองค์ทรงฟัง }

“เพราะพระองค์มิได้ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียน ต่อความทุกข์ยากของผู้ทุกข์ใจ และมิได้ซ่อนพระพักตร์จากเขา เมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือ พระองค์ทรงฟัง” สดด. 22:24

แนวคิด :
– พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตา พระองค์ไม่เคย ดูถูก ซ้ำเติม หรือ รังเกียจ ความทุกข์ใจของบรรดาคนทั้งหลายที่กำลังทุกข์ใจ พระองค์ทรงเข้าใจเขา และพระองค์พร้อมที่จะรับฟังเขา เล้าโลมจิตใจของเขา ให้ความช่วยเหลือแก่เขาเมื่อเขาร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
(สดด. 46:1 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก)

การประยุกต์ใช้ :
– ยามนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนในประเทศไทยกำลังทุกข์โศก พระเจ้าทรงทราบ พระองค์ทรงเข้าใจ และพระองค์พร้อมที่จะปลอบประโลมจิตใจของเรา เพียงแต่เราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
“ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากความทุกข์โศกนี้ด้วยเถิด”
แล้วพระเจ้าแห่งการชูใจ แห่งการเล้าโลมใจ พระองค์จะทรงชูใจและเล้าโลมจิตใจของเรา ให้มีกำลังขึ้นใหม่อีกครั้ง
– ในอีกแง่หนึ่ง หากวันนี้เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ใจ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม พระเจ้าไม่ดูถูกเรา พระองค์ไม่ซ้ำเติมเราว่า “ทำไมอ่อนแอแบบนี้!!!” แต่พระองค์ทรงพร้อมที่จะสดับฟังคำร้องทูลของเรา พร้อมที่จะช่วยเหลือในให้พ้นจากสถานการณ์ที่ทำให้เราทุกข์ใจอยู่ในปัจจุบันนี้
“พระองค์เป็นความช่วยเหลือ ที่พร้อมอยู่แล้ว ในยามยากลำบากของเรา”
เชิญร้องทูลต่อพระองค์เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s