แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อมส. 3:7-8) { เมื่อสิงโตคำราม }

“สิงห์แผดเสียงร้องแล้ว ผู้ใดจะไม่กลัวบ้าง พระเจ้าตรัสแล้ว จะมีผู้ใดที่จะไม่เผยพระวจนะหรือ” อมส. 3:8

แนวคิด
– อาโมสเป็นชาวบ้านธรรมดา เป็นคนเลี้ยงแกะในเมืองเล็กๆชื่อเทโคอา แต่อาจหาญกล่าวคำพยากรณ์กล่าวโทษประเทศต่างๆในช่วงเวลานั้น
– เหตุผลเดียวของเขาคือ “พระเจ้าสั่ง ฉันต้องทำ”
– ขนาดสิงโตคำราม ผู้คนยังไม่ตกใจกลัวเลย แล้วนี่ พระเจ้าสั่งให้พูด เขาจะกล้าไม่พูดหรือ?
– เมื่อพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งใด พระเจ้าจะเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะก่อน เพื่อ แจ้งและบอกแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนกลับใจ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์
(กจ. 2:18 ในคราวนั้น เราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะกล่าวคำพยากรณ์)
(1คร. 4:1 ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้า)
– ไม่สำคัญว่าเราเป็นใครแต่เมื่อพระเจ้าสั่ง จงลงมือกระทำ
“จงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระยซูคริสต์ ให้ผู้คนได้รับรู้เถิด”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s