แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:30) { แค่นี้ก็เพียงพอ }

แนวคิด :

  • ยอห์นผู้บันทึกพระธรรมยอห์น อธิบายไว้ว่า มีการอัศจรรย์อีกหลายอย่าง รวมทั้งคำตรัสของพระองค์ต่างๆ ที่พระเยซูได้ทรงกระทำและตรัส ต่อหน้าต่อตาพวกสาวก หลังจากที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
  • แต่เขาเลือกบันทึกไว้เพียงแค่บางส่วน เพราะว่า เพียงแค่นี้ก็มากเพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้อ่านเชื่อ (ข้อ 31)ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

การประยุกต์ใช้ :

  • การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำมีมากมาย แต่เท่าที่บันทึกในพระคัมภีร์นั้นก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้ความเชื่อของเราแข็งแกร่ง มั่นคงในพระเจ้า ตลอดวันคืนชีวิตของเรา
  • ไม่มีความจำเป็นต้องหา ข้อพิสูจน์ใดๆอีก นอกจากพระคำของพระเจ้า เพื่อให้เราเชื่อวางใจในพระองค์
  • วันนี้ พระคัมภีร์ที่เรามี เพียงพอแล้วที่จะพัฒนาความเชื่อของเราและความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพระเจ้า จงเอาใจใส่ในพระวจนะของพระเจ้าเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s