แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:21) { แบบเดียวกับพระเยซู }

แนวคิด :

– เมื่อพวกสาวกเกิดเชื่อ หลังจากได้เห็นพระหัตถ์และสีข้างของพระเยซูแล้ว(ข้อ20) พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขา อีกครั้งว่า “สันติ​สุข​จง​ดำ​รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย” เหมือนที่เพิ่งตรัสก่อนหน้านี้ไม่นาน(ข้อ19)

– แล้วพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า พระองค์จะใช้พวกเขาไป เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงใช้พระองค์มา

– คือ พระองค์ใช้พวกสาวกไป ทำอย่างที่พระองค์ทรงทำ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกับพระองค์ นำความรอดจากสวรรค์ไปยังผู้คนทั้งหลาย และด้วยสิทธิอำนาจอย่างเดียวกับพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– ทำไมพระเยซูต้องพูด วลีเดิมซ้ำอีก? ก็เพราะในครั้งแรกนั้นพวกเขาได้ยินขณะยังไม่เชื่อ แต่ครั้งหลังนี้พวกเขาได้ยินเมื่อพวกเขาเชื่อแล้ว

– และเมื่อพวกเขามีความเชื่อแล้ว ก็พร้อมแล้วที่จะรับมอบหมายภารกิจยิ่งใหญ่ที่พระเยซูจะทรงมอบให้พวกเขากระทำ

– องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า คือ ใจที่มีความเชื่อ และชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆ พวกสาวกสัมผัสสันติสุขจริงๆ

– พระเยซู ประทานเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เรา คือ มอบหมายให้เราทำภารกิจอย่างเดียวกันกับพระองค์ มีวัตถุประสงค์เดียวกับพระองค์ และมีสิทธิอำนาจแบบเดียวกับพระองค์

– จงภาคภูมิใจในเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ และทำภารกิจให้สำเร็จเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s