แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:18) { แค่บอกตามที่สั่ง }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ทรงมาพบมารีย์ มักดาลา เป็นคนแรก และบอกให้เธอไปบอกเหล่าสาวกว่า ขณะนี้พระเยซูกำลังอยู่ในโลก และอีกไม่นานกำลังเสด็จกลับไปหาพระบิดา ซึ่งบัดนี้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพวกเขาด้วย โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์(ข้อ17)

– เธอจึงทำตามคำสั่งของพระเยซู ไปบอกพวกสาวกว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และบอกถ้อยคำที่พระเยซูฝากไปบอกพวกสาวกนั้น

– ทำไมพระเยซูไม่ไปบอกกับพวกสาวกเอง ต้องใช้มารีย์ มักดาลา ไปบอกก่อน แล้วภายหลังจึงค่อยปรากฏตัวแก่พวกเขา?

– ก็เพราะพระองค์มีภารกิจ สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่จะมอบแก่พวกเขา คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดทางพระเยซูคริสต์

– พระองค์ประสงค์ให้เขา พัฒนาความเชื่อของเขา ด้วยการเชื่อ ทั้งที่ยังไม่ได้เห็น

– แต่ปรากฏว่า พวกเขาสอบไม่ผ่าน ข้อสอบนี้ ใน มก. 16:11 “เมื่อ​พวก​เขา​ได้​ยิน​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​มารีย์​ได้​เห็น​พระ​องค์​แล้ว พวก​เขา​ยัง​ไม่​เชื่อ” พวกเขาไม่เชื่อ แม้ว่าได้ยินสิ่งที่มารีย์ มักดาลา พูด ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของพระเยซูขณะที่พระองค์ยังคงอยู่กับพวกเขา (มก. 8:31)

– ส่วนมารีย์ มักดาลา เธอทำส่วนของเธออย่างดีที่สุดแล้ว เธอเล่าสิ่งที่เห็นแล้ว เธอบอกข้อความที่พระเยซูให้เธอบอกแก่พวกสาวกแล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร พวกสาวกจะเชื่อ หรือยังคงไม่เชื่อต่อไป  เรียกได้ว่า เธอได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว และแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าก็สำเร็จผ่านชีวิตของเธอแล้ว

– แม้พวกสาวกจะไม่เชื่อในเวลานั้น แต่ผลที่ตามต่อๆมาคือ เมื่อพวกเขาไปประกาศเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู แล้วคนไม่เชื่อ พวกเขาจะดูหมิ่นคนเหล่านั้น แต่จะเข้าใจ เห็นใจคนเหล่านั้น และจะพยายามประกาศต่อไปอย่างไม่ลดละ

การประยุกต์ใช้ :

– บางครั้งพระองค์จงใจทำให้ขั้นตอนในการดำเนินชีวิตของเรานั้นยากขึ้นบ้าง เพื่อพัฒนาความเชื่อในชีวิตของเรา เพื่อจะให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นจำเริญเติบโตขึ้น แล้วจะส่งผลในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราจำเริญขึ้น

– เมื่อเราทำสิ่งใด ตามถ้อยคำของพระเจ้าแล้ว ไม่ว่าผลในเบื้องต้นจะออกมาอย่างไรก็ตาม แต่ในที่สุดแล้วการกระทำนั้นจะเป็นพระพรมากมายทั้งต่อตัวเราและผู้อื่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s