แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:23) { บุตรที่รักของพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า เพื่อให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพระเยซูจึงทรงสถิตอยู่ในพวกเขา ซึ่งในขณะเดียวกัน พระบิดาก็สถิตในพระเยซูด้วย

– พระบิดาสถิตในพระเยซู หมายถึง พระเยซูได้สำแดงพระลักษณะของพระบิดาให้ปรากฏแก่โลกนี้ ผ่านชีวิตของพระเยซู

– ด้วยเหตุนี้ โลกนี้จึงรู้ว่า พระบิดาทรงใช้พระเยซูมา

– และรู้ว่าพระบิดาทรงรักผู้ที่วางใจในพระเยซูมากมาย เพราะพระเยซูสถิตอยู่กับพวกเขา พระบิดาจึงรักพวกเขาด้วยความรักเดียวกับที่รักพระเยซู ผู้เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า

– ดังนั้น ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพราะเราทุกคนคือ ผู้เป็นบุตรที่รักของพระบิดาเหมือนกันหมด

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงสถิตในเรา เราจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพราะเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเหมือนกัน

– คนที่รักพระเจ้านั้น ก็จงรักบุตรที่รักขอพระเจ้าด้วยเถิด

– โลกจะรู้ว่าเราถูกรักด้วยความรักยิ่งใหญ่ของพระบิดา เมื่อเรารักกัน เพราะรับรักนั้นมา เราจึงให้รักนั้นต่อกันและกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s