แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:22) { รับเกียรติเพื่อเป็นหนึ่ง }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า พระเยซูจะประทานเกียรติที่พระบิดาให้มานั้นแก่คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู เพื่อพวกเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

– เกียรตินี้ ไม่ใช่เกียรติแห่งการเป็นพระเจ้า เพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าโดยพระองค์เอง ไม่จำเป็นที่พระบิดาต้องประทานเกียรติน้ให้

– เกียรตินี้ หมายถึง เกียรติที่พระเยซูได้รับ เพราะเหตุที่พระเยซูในสภาพมนุษย์ยอมเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง

– เมื่อพระเยซูเชื่อฟังถ่อมพระทัยลงรับบัพติศมาในน้ำจากยอก์น พระบิดาตรัสกับพระองค์ว่า “ท่าน​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ​ท่าน​มาก” มก. 1:11

– และเกียรติที่ได้รับเมื่อพระเยซูยอมเชื่อฟังพระบิดาจนกระทั่งความมรณาที่กางเขน คือ เกียรติแห่งความชอบธรรม

– ดังนั้นเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูจึงได้รับเกียรตินี้ คือเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า และเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มาเพราะพระคุณทางความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

– ด้วยเหตุนี้ เมื่อ เราต่างเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาสถิตภายในเรา เราทั้งหลายจึงเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์

– เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะเป็นพวกเดียวกันและเป็นพี่น้องกัน มีพระวิญญาณองค์เดียวกันสถิตภายในเรา

– เราจึงเป็นหนึ่งเดียวกัน แบบพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูในความเป็นตรีเอกานุภาพของพระองค์  

– เราทั้งหลายก็เป็นหนึ่งเดียวกันในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันภายในเรา

การประยุกต์ใช้ :

– โดยพระคุณของพระเจ้า เราจึงได้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเรา

– ดังนั้นเราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั้นสถิตอยู่ภายในเรา

– การตระหนักความจริงนี้ อย่างแท้จริงจะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้

เป็นไปได้ว่า วันนี้เรายังไม่สามารถรักพี่น้องได้อย่างจริงใจ อาจเป็นเพราะเรายังไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s