แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:21) { ทำให้โลกรู้ }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดา ว่า พระเยซูอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทุกคน(ข้อ20) ขอให้พวกเขา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แบบที่พระบิดากับพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

– และอธิษฐาน ขอให้พวกเขาอยู่ในพระเยซูและพระเยซูอยุ่ในพวกเขา

– ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว คนทั้งหลายจะรู้และเชื่อว่า พระบิดาทรงใช้พระเยซูมาเพื่อช่วยโลกให้รอด

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเรารักกัน คนทั้งปวงจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซู

– ยน. 13:35  “ถ้า​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน ดัง​นี้​แหละ​ทุก​คน​ก็​จะ​รู้​ว่าท่าน​เป็น​สา​วก​ของ​เรา”

– ไม่ใช่เมื่อเราทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แต่เมื่อเรารักกัน แบบพระบิดาและพระเยซูรักกัน

– และเมื่อเราอยู่ในพระเยซูด้วยการติดสนิทกับพระองค์ และพระองค์อยู่ในเราด้วยการทำตามพระคำของพระองค์ เราก็จะสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้

– ยน. 15:7 ถ้า​พวก​ท่าน​ติด​สนิท​อยู่​กับ​เรา​และ​ถ้อย​คำ​ของ​เรา​ติด​สนิท​อยู่​กับ​ท่าน​แล้ว ท่าน​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​ปรารถ​นา​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น

– ดังนั้น ถ้าเรารักกันและติดสนิทกับพระเยซู เราก็จะทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้แบบคนทั้งปวงรู้ว่า เราเป็นสาวกของพระเยซู

– แล้วคนทั้งปวง จึงรู้แน่ว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ ที่พระบิดาส่งมาช่วยโลกให้รอด

ด้วยเหตุนี้ หากจะให้คนทั้งปวงรู้ว่า เราเป็นสาวกของพระเยซู และพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ เราจำเป็นต้องรักกันและติดสนิทกับพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s