แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:20) { ทรงอธิษฐานเพื่อเรา }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า การที่พระเยซูอธิษฐานขอการปกป้องและอวยพรเหนือพวกสาวกในครั้งนี้ พระเยซูไม่ได้อธิษฐานเพื่อเฉพาะพวกสาวก 11 คนนี้เท่านั้น แต่เพื่อคนทุกคนที่วางใจในพระเยซู ตามข่าวประเสริฐแห่งความรอดที่พวกสาวกเหล่านี้จะประกาศออกไป

– ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซู ตามข่าวประเสริฐที่บรรดาสาวกของพระเยซูได้ประกาศ คนเหล่านั้นก็จะเป็นคนของพระเยซู และจะเข้าส่วนในพันธสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– เดิมทีเรื่องราวและคำสัญญาของพระเจ้า ในพระคัมภีร์นั้นเกี่ยวข้องกับประชากรของพระเจ้าเท่านั้น

– ต่อมาเมื่อเราทั้งหลาย ผู้ไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้า ได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซู แล้วเราก็เชื่อวางใจในพระเยซู ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราจึงเป็นประชากรของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์

– พระเยซูทรงรักคนของพระองค์ พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อและปกป้องคนของพระองค์เสมอ และบัดนี้ เราเป็นคนของพระเยซูแล้ว ด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s