แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:19) { เพื่อเราจะบริสุทธิ์ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดาว่า เหตุที่พระเยซูถวายตัวของพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชา ก็เพื่อที่จะทำให้พวกสาวกรับการชำระให้บริสุทธิ์ ด้วยการเชื่อวางใจในความจริงแห่งคำตรัสของพระเจ้า

– พระเจ้าตรัสว่า ผู้ที่วางใจในพระเยซูก็จะมีชีวิตนิรันดร์ (ยน. 3:36)

– ดังนั้นโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ทำให้ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในคำตรัสของพระเจ้า ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ เขาจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซู ถวายชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา เพื่อจะให้เราแยกตัวออกจากโลกนี้ เพื่อพระเจ้า

– (บริสุทธิ์ แปลว่า แยกออกเพื่อพระเจ้า)

พระเยซูจ่ายราคาแสนแพงเพื่อแยกเราออกจากบาปแห่งโลกนี้  อย่าให้เรายอมกลับไปเป็นทาสของบาปอีกเลย ให้เราทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรา ประทานกำลังให้แก่เรา ในการเชื่อฟัง กระทำตามพระคำของพระเจ้า เพื่อ ให้มีชัยเหนือการทดลอง พ้นจากกับดักของบาป

– มธ. 6:13 “และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย…”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s