แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:17) { แยกออกเพื่อพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า ขอพระบิดาทรงแยกพวกสาวกออกมาเพื่อพระเจ้า

– แยกพวกเขาออกจากโลกนี้ ด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่จะทำให้คริสเตียน แยกแยะออกได้ว่า อะไรเป็นวิถีแห่งโลกนี้ และอะไรเป็นวิถีของพระเจ้า ก็คือ พระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้า

– พระวจนะจะแยกแยะคนของพระเจ้า ออกจากคนของโลกนี้

– คนของพระเจ้าจะเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า คนของโลกนี้จะประพฤติขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้า ตามวิถีแห่งโลกนี้

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s