แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:11) { อันหนึ่งอันเดียวกัน }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดา ว่า พระเยซูกำลังเสร็จสิ้นภารกิจในโลกนี้แล้ว กำลังจะกลับไปหาพระบิดา แต่ภารกิจของพวกสาวกยังไม่เสร็จสิ้น

– ดังนั้นขอพระบิดาทรงพิทักษ์รักษาพวกสาวก ซึ่งเป็นของพระบิดาและพระบิดาได้มอบพวกเขาไว้แก่พระเยซู

– ทรงพิทักษรักษา ปกป้อง ช่วยเหลือพวกเขา ให้พ้นจากการทดลอง เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ อย่างสมบูรณ์ เหมือนอย่างพระบิดาและพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การประยุกต์ใช้ :

– โดยสังเกตจากคำอธิษฐานในข้อนี้ เมื่อพระเยซูกำลังจะจากพวกสาวกไป สิ่งสำคัญยิ่งยวดที่พระเยซู ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับพวกสาวก คือ ให้พวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แบบพระเยซูกับพระบิดา

– พระเยซูถวายเกียรติแด่พระบิดา และพระบิดาก็ประทานเกียรตินั้นแด่พระเยซู

โดยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงของเราทั้งหลาย จะทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาในโลกนี้ เกิดขึ้นสำเร็จเป็นจริง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s