แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:7) { เลียนแบบบุตรหัวปี }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า พระเยซูทรงทำให้พวกสาวก ทราบความจริงว่า ทุกสิ่งที่พระเยซูพูดและกระทำ ทั้งคำสอนที่เต็มด้วยสิทธิอำนาจและหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆ ได้มาจากการประทานของพระบิดา

– ซึ่งเมื่อพวกสาวกรู้เช่นนั้น พวกเขาจะสรรเสริญพระบิดา ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดา

การประยุกต์ใช้ :

– การกระทำของพระเยซูทั้งสิ้น ทำเพื่อวัตถุประสงค์หลักเดียว คือ เพื่อถวายพระเกียรติพระบิดา

– นั่นเป็นท่าทีพระบุตรสมควรกระทำต่อพระบิดาในสวรรค์

– เราไม่เคยเป็นบุตรของพระเจ้ามาก่อน จนกระทั่งเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราจึงเป็นบุตรของพระเจ้า(ยน.1:12)

– ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รู้ว่า เมื่อเป็นบุตรของพระเจ้า เราต้องทำตัวอย่างไร แต่พระเยซูทรงเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก

– รม. 8:29 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว พระ​องค์​ทรง​กำ​หนด​ไว้​ก่อน​ให้​เป็น​ตาม​พระ​ฉายา​แห่ง​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​หัว​ปี​ท่าม​กลาง​พี่​น้อง​จำ​นวน​มาก

– ดังนั้นเราสามารถรู้วิธีทำตัวเป็นบุตรของพระเจ้าได้ จากท่าทีที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำต่อพระบิดา

– พระเยซูกระทำทุกสิ่ง และตรัสทุกสิ่ง เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา

– เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้า สมควรที่เราจะกระทำเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ คือ ทุกสิ่งที่เราพูดหรือกระทำนั้น เราขอทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s