แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:2) { ของขวัญจากพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า ขอพระบิดาทรงประทานสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทุกคนให้แก่พระเยซูคริสต์(มธ.28:18) เพื่อพระเยซูจะทำให้พระประสงค์ของพระบิดาให้สำเร็จ คือการประทานชีวิตนิรันดร์ แก่คนที่พระบิดาทรงมอบไว้แก่พระเยซู

– พระเยซูประทานชีวิตแก่มนุษย์ โดยผ่านทางการเชื่อวางใจในพระเยซู ดังใน ยน. 5:24 “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​ฟัง​คำ​ของ​เรา​และ​วาง​ใจ​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา คน​นั้น​ก็​มี​ชีวิต​นิรันดร์​และ​ไม่​ถูก​พิ​พาก​ษา แต่​ผ่าน​พ้น​ความ​ตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว”

– เรื่องนี้ลึกซึ้ง ดังนี้ครับ

– อาดัมทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า จึงตัดจากพระเจ้าไม่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ มนุษย์ทุกคนเป็นเชื้อสายของอาดัม จึงเป็นเหมือนอาดัม และเพราะบาปนั้นจึงนำมนุษย์ไปสู่การพิพากาษา พบความตายชั่วนิรันดร์

– พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ ปราศจากบาป และดำเนินชีวิตเชื่อฟังจนถึงที่สุด จนกระทั่งความตายบนไม้กางเขน พระเยซูในสภาพมนุษย์จึงได้รับความชอบธรรมเพราะการเชื่อฟังนั้น (พระเยซูในสภาพพระเจ้าทรงชอบธรรมอยู่แล้ว ไม่ต้องได้รับจากผู้ใด)

– ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงมีสิทธิมอบความชอบธรรมนั้นให้แก่ผู้อื่น

– เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย พระบิดาทรงประทานสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่ง รวมทั้งเหนือมนุษย์ทุกคนให้แก่พระเยซู

– ดังนั้นพระเยซูผู้มีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทุกคน จึงมีสิทธิสามารถให้ความชอบธรรมนั้นแก่ใครก็ได้

– และใครคนนั้นก็คือ ใครก็ได้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู

– เพราะคนที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซู ก็เท่ากับดูถูกพระเยซู แน่นอนคนเหล่านั้นย่อมไม่สมควรได้รับความชอบธรรมที่พระเยซูจะประทานให้

– แต่ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซู พระเยซูจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เขา ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ชั่วนิรันดร์

การประยุกต์ใช้ :

– ขอบคุณพระเยซู

– วันนี้ เราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว โดยการเชื่อวางใจในพระเยซู ขอให้เราภาคภูมิใจ ชื่นใจ ซาบซึ้งใจ ในของขวัญนี้ ยึดของขวัญนี้ให้มั่นด้วยความเชื่อ ตราบชั่วชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s