แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:20) { ตัวแทนพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เมื่อถูกเกลียดชัง(ข้อ19) ให้ระลึกว่า พระเยซูได้สอนไว้ก่อนแล้ว ใน ยน. 13:16 “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า บ่าว​จะ​เป็น​ใหญ่​กว่า​นาย​ไม่ได้ และ​ทูต​จะ​เป็น​ใหญ่​กว่า​คน​ที่​ใช้​เขา​ไป​ก็​ไม่​ได้”

– ดังนั้นการที่พวกเขาถูกข่มเหง หรือถูกปฏิเสธ แท้จริงไม่ใช่เพราะตัวเขา แต่เพราะพระเยซู

– คนเหล่านั้นปฏิเสธและข่มเหงพระเยซู ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงจะปฏิเสธและข่มเหงพวกสาวกด้วยอย่างแน่นอน

– และวิธีสังเกตว่า คนใดที่ต้อนรับและปฏิบัติตามพระเยซู ก็ดูได้จากคนนั้นจะต้อนรับและปฏิบัติตามคำสอนของพวกสาวกของพระเยซู

– หลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจาความตาย แล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พวกสาวกของพระเยซูได้ออกประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ และคำสอนของพระองค์

– และมีคนมากมายที่เชื่อและปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้น คนเหล่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่ต้อนรับพระเยซูอย่างแท้จริง

– ดังนั้นผู้ที่ต้อนรับพระเยซู ซึ่งจะได้เป็นบุตรของพระเจ้า(ยน.1:12)นั้น ไม่ได้ดูจากการไปคริสตจักร หรือ การพูดว่าตนเองเป็นคริสเตียน หรือ การทำกิจกรรมใดๆของคริสตศาสนา หรือการรับใช้พระเจ้าใดๆ แต่ดูว่า คนๆนั้นปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูหรือไม่

– ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าผมปฏิบัติตามคำของพระเยซู แต่ไม่ปฏิบัติตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้

การประยุกต์ใช้ :

– บ่าวไม่ใหญ่กว่านาย ขนาดพระเยซูเมื่อทำพระราชกิจยังถูกดูถูกและข่มเหง ดังนั้นเราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเยซู หากเราทำตามพระเยซูจริงๆ มีหรือเราจะไม่ถูกดูถูกและข่มเหง

– วันนี้ หากเราถูกดูถูกหรือข่มเหง เพราะเหตุการเชื่อฟังพระเยซู จงภาคภูมิใจเถิด เพราะเราได้รับเกียรติร่วมทนทุกข์กับพระเยซู

– วันนี้ หากเราต้องเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก เพราะเหตุการเชื่อฟังพระเยซู จงภาคภูมิใจเถิด เพราะเราได้รับเกียรติร่วมเหนื่อยยากกับพระเยซู

– วันนี้เมื่อเราทำตามพระเยซู แล้วมีใครปฏิเสธหรือไม่ชอบเรา เขาไม่ได้กำลังปฏิเสธเราเท่านั้น แต่เขากำลังปฏิเสธพระเยซูด้วย

– วันนี้เมื่อเราทำตามพระเยซู แล้วใครต้อนรับและปฏิบัติตามเรา เขาไม่ได้กำลังต้อนรับเราเท่านั้น เขากำลังต้อนรับและปฏิบัติตามพระเยซูด้วย

– ซึ่งทั้ง 2 กรณีข้างต้น เกิดขึ้นเมื่อเราทำตามพระเยซู

– สาวกของพระเยซูจะเป็นดังตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ วันนี้เราเป็นสาวกของพระเยซูด้วยการปฏิบัติตามพระเยซูแล้วหรือยัง?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s