แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:10) { ความชอบธรรม }

แนวคิด :

– เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา พระองค์จะทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องความชอบธรรม คือ จะทำให้โลกรู้ว่า พระเยซู คือองค์ผู้ชอบธรรม โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย(กจ.17:31) และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระบิดา

– ซึ่งเป็นการยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรม เป็นผู้ได้รับการรับรองจากพระบิดา เป็นผู้ที่พระบิดาส่งมาเพื่อประทานความชอบธรรมแก่โลก

– ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็จะได้รับความชอบธรรม โดยทางพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสำแดงแก่โลกให้รู้จัก ความชอบธรรมในมิติใหม่ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำ แต่เกิดจากการวางใจในพระเยซู ผู้ได้รับการรับรองจากพระบิดา

– วันนี้ หากเราพยายามทำตัวให้เป็นผู้ชอบธรรม เราก็จะกลับเข้าสู่ความชอบธรรมในมิติเดิมๆของศาสนา ซึ่งไม่มีใครสามารถได้รับความชอบธรรมได้ด้วยวิถีนั้น

– แต่หากเราหันมาวางใจในพระเยซูสำหรับการได้รับความชอบธรรม โดยเชื่อว่าพระเยซูประทานความชอบธรรมให้แก่เราได้ แล้วเราก็ปรารถนาที่จะได้รับและขอความชอบธรรมนั้นจากพระองค์ เราก็จะกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเยตรของพระเจ้า

– และเมื่อภายในของเราเป็นคนชอบธรรมจริงๆแล้ว ก็จะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ชอบธรรม ซึ่งสอดคล้องกับภายใน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s