แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:20) { โศกเศร้าจะกลายเป็นยินดี }

แนวคิด :

– พระเยซูกล่าวเน้นเพื่อให้พวกสาวกรู้ว่า ประโยคที่จะกล่าวต่อไปนี้สำคัญมาก ด้วยการตรัสว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า”

– พระเยซูตรัสว่า พวกสาวกจะเป็นทุกข์โศกเศร้าเพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

– แต่คนอื่น ได้แก่พวกหัวหน้าปุโรหิต พวกฟาริสี และพวกยิวหลายคน จะชื่นชมยินดี คือคนเหล่านั้นที่อยากให้พระเยซูสิ้นพระชนท์ คนเหล่านั้นที่เยาะเย้ยพระเยซูขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน

– แต่ต่อมาพวกสาวกจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

– คำตรัสของพระเยซูในข้อนี้ จึงเป็นการพยากรณ์ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระเยซูในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพวกสาวกอยากเข้าใจ คำตรัสของพระเยซู พระเยซูอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างเต็มใจ

– จำเป็นที่ต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุให้พวกสาวกโศกเศร้า ร้องไห้ แต่อย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นั้น จะกลับกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่และนำความชื่นชมยินดีมากล้นมาถึงพวกเขา

– วันนี้ อาจจำเป็นต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเรา เพื่อให้แผนการภาพรวมของพระเจ้าสำเร็จ ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจจะนำความโศกเศร้าเสียใจมาถึงเรา แต่อย่างไรก็ดีในที่สุดแล้วพระเจ้าจะทรงทำให้สิ่งนี้นำพระพรและความชื่นชมยินดีใหญ่ยิ่งมาสู่ชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s