แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:23) { ขอสิ่งใด ได้สิ่งนั้น }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า “ในวันนั้น” พวกเขาจะขออะไร ก็จะได้สิ่งนั้น

– “วันนั้น” หมายถึง วันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาแล้ว

– “วันนั้น” คือ วันที่พวกเขากับพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังใน ยน. 14:20 “ใน​วัน​นั้น​ท่าน​จะ​รู้​ว่า​เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา และ​พวก​ท่าน​อยู่​ใน​เรา​และ​เรา​อยู่​ใน​ท่าน”

– เพราะว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในพวกเขาแล้ว พระองค์จะทรงสอนน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่พวกเขา พวกเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นทุกสิ่งที่พวกเขาขอจะสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เขาจะได้รับทุกสิ่งที่ขอ

การประยุกต์ใช้ :

– “วันนั้น” ก็คือ วันนี้ สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซู เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว

– ดังนั้น หากเราขอสิ่งในนามของพระเยซู ตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดาจะประทานสิ่งนั้นแก่เรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s