แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:3) { ไม่คุ้นเคยกับพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้พวกสาวกฟังว่า สาเหตุที่คนทั้งหลายจะข่มเหงพวกเขา จะขับพวกเขาออกจากธรรมศาลา จะฆ่าพวกเขา ก็เพราะว่า คนเหล่านั้นไม่รู้จักพระเยซู และไม่รู้จักพระบิดา ซึ่งพระเยซูเคยกล่าวเช่นนี้แล้วใน ยน. 15:21

– พวกเขาคิดว่า คุ้นเคยกับพระบิดา รู้จักกับพระบิดา ความจริงแล้วเขาไม่รู้อะไรเลย พระเยซูเป็นผู้ที่พระบิดาส่งมาเพื่อสำแดงพระบิดาให้มนุษย์ได้รู้จัก เมื่อคนเหล่านั้นไม่รู้จักพระเยซู จึงไม่รู้จักพระบิดาด้วย

– และเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้จัก พวกเขาจึงกระทำสิ่งที่ต่อต้านพระราชกิจของพระเจ้า โดยเข้าใจผิดว่ากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราไม่รู้จักพระเจ้า ไม่คุ้นเคยกับพระเจ้า สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าอาจเป็นการกระทำที่กำลังต่อต้านน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ก็เป็นไปได้

– เรารู้จักพระเจ้าได้ ผ่านทางการรู้จักพระเยซู

– เรารู้จักกับพระเยซูได้ โดยการติดสนิทในพระองค์ ด้วยการอธิษฐาน และการอ่านพระคำแล้วประพฤติตามพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s