แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:8) { ทำให้โลกรู้แจ้ง }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะเสด็จมาอยู่กับเหล่าสาวกว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้โลกนี้ คือมนุษย์ผู้เป็นคนบาปทั้งโลกนี้ ได้รู้แจ้ง ถึงความบาปผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา ตามมาตรฐานฝ่ายวิญญาณซึ่งก่อนหน้านี้โลกไม่รู้จักและไม่เข้าใจ

– พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จอยู่กับเหล่าสาวก ไม่ใช่เพื่อเหล่าสาวกจะมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเท่านั้น แต่เพื่อให้สาวกทำให้โลกนี้รู้แจ้งถึงสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะสำแดง ผ่านชีวิตของพวกเขาด้วย

การประยุกต์ใช้ :

– การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลกปัจจุบันนี้ พระองค์มักสำแดงผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อ

– ในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อสำแดงให้โลกนี้ รู้สิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะเปิดเผยกับพวกเขา

– นั่นก็หมายความว่า พระเจ้าต้องการใช้เราทั้งหลาย สำแดงให้โลกได้รู้ถึง สิ่งที่พระองค์ประสงค์จะเปิดเผยแก่โลก

– วันนี้ เมื่อเราทำตามการทรงนำ ทรงสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นจะเป็นการเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าให้โลกได้รู้จักและเข้าใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s