แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:1) { เถาองุ่นแท้ }

แนวคิด :

– ข้อก่อนหน้านี้ พระเยซูตรัสว่า “…ลุก​ขึ้น ให้​เรา​ไป​กัน​เถิด” ยน. 14:31 ในบทที่ 15 นี้ อาจจะเป็นตอนที่พระเยซูและเหล่าสาวกยังคงอยู่ในห้องชั้นบนก่อนที่จะออกไปยังสวนเกทเสมนี (เพิ่งดื่มเหล้าองุ่นกันเสร็จ) หรือ อาจจะตรัสขณะระหว่างทางไปยังสวนเกทเสมนี (มีสวนองุ่นระหว่างทาง)

– เถาองุ่น ในพระคัมภีร์หมายถึง อิสราเอล ชนชาติของพระเจ้า เช่น  สดด. ​80:8-10 , อสย. ​5:1-7 ,​ยรม. ​2:21 และ อสค. ​15:1-8​ เป็นต้น

– ส่วน “เถาองุ่นแท้” ในข้อนี้ หมายถึง อิสราเอลแท้ ชนชาติของพระเจ้าแท้ คือ พระเยซู

– ด้วยเหตุนี้ในข้อต่อมาๆ พระองค์จึงทรงพยายามอธิบายว่า ถ้าต่อเข้ากับพระเยซู ผู้เป็นชนชาติของพระเจ้าแท้ ก็จะกลายเป็นชนชาติของพระเจ้าแท้

– พระบิดาเป็นผู้ดูแลรักษา คือ พระบิดาเป็นผู้กำหนดให้พระบุตรเป็นแหล่งแห่งพระพรที่จะมาถึงคนทั้งหลาย และคนทั้งหลายที่มาต่อเข้ากับพระเยซู พระบิดาจะเป็นผู้ดูแล ทนุถนอมเอง

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูเป็นแหล่งแห่งพระพรที่แท้จริง เป็นผู้ที่จะทำให้เราเป็นชนชาติของพระเจ้าที่แท้จริง

– ให้เราเข้าสนิทกับพระองค์ตลอดเวลา บ่อยที่สุดมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แล้วชีวิตชนชาติของพระเจ้าแท้ก็จะปรากฏออกมาในชีวิตของเรา

– ซึ่งเมื่อเราเป็นชนชาติของพระเจ้าแท้ พระเจ้าพระบิดาจะเป็นผู้ดูแลทะนุถนอม ปกป้องรักษาเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s