แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:7) { ขออะไรก็ได้อย่างนั้น }

แนวคิด :

– พระเยซูสัญญากับพวกสาวกว่า ถ้าเขาติดสนิทกับพระองค์ เขาขออะไรก็จะได้รับอย่างนั้น

– ซึ่งพระเยซูเคยตรัสไว้ก่อนหน้านี้แล้วใน ยน. 14:13 ว่า “สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร”

– การติดสนิทนี้ พระเยซูได้อธิบายในข้อต่อๆมา ใน ยน. 15:10 ว่า การติดสนิทนี้ คือการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์

– ถ้อยคำของพระองค์ติดสนิทกับเรา หมายถึง ให้พระคำของพระเจ้า มาเป็นวิถีแห่งการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิตของเรา

– นั่นคือ เราก็จะชอบเหมือนที่พระเยซูชอบ รังเกียจในสิ่งที่พระเยซูรังเกียจ ดังนั้น ความปรารถนาของเราจะสอดคล้องกับความปรารถนาของพระเยซู ด้วยเหตุนี้คำอธิษฐานจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :

– หากเรายอมให้พระเยซูคริสต์ เป็นเจ้านายเจ้าของชีวิตของเราอย่างแท้จริง เราก็กำลังติดสนิทกับพระองค์ เมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราก็จะประพฤติตามคำของพระองค์ และความปรารถนาของเราก็จะสอดคล้องกับความปรารถนาของพระองค์

ดังนั้นเมื่อเราขอ
ตรงกับใจของพระเยซู
เราก็จะได้รับคำตอบ
ในทุกคำขอของเรา
อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s