แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:13) { พระเยซูจะทำตามที่ขอ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกว่า เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย กลับไปหาพระบิดาแล้ว(ข้อ12) พระองค์จะถวายพระเกียรติแด่พระบิดา ด้วยการตอบคำร้องทูลทั้งสิ้นที่พวกเขาทูลต่อพระเยซู

– ในข้อนี้พระเยซูไม่ได้บอกว่า พระองค์จะทูลขอให้พระบิดาทำ แต่บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ทรงทำให้เอง ซึ่งเป็นการประกาศอย่างชัดเจนถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์

– ใน มธ. 28:18 เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระ​เยซู​ ตรัส​กับ​พวก​สาวกว่า “สิทธิ​อำนาจ​ทั้ง​หมด​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว”

– คือ ณ บัดนี้ พระบิดามอบสิทธิอำนาจทั้งสิ้น ทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลกแด่พระเยซูแล้ว

– ดังนั้น การที่พระเยซูทำสิ่งใดๆ ตามที่เหล่าสาวกของพระองค์ ได้ร้องทูลต่อพระองค์ จึงเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ประทานสิทธิอำนาจนั้นแก่พระองค์

– 1ยน. 5:14 “และ​นี่​เป็น​ความ​มั่น​ใจ​ที่​เรา​มี​ต่อ​พระ​องค์ คือ​ถ้า​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ก็​ทรง​ฟัง”

– 1ยน. 5:15 “และ​ถ้า​เรา​รู้​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เมื่อ​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด เรา​ก็​รู้​ว่า​เรา​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​นั้น​จาก​พระ​องค์”

การประยุกต์ใช้ :

–  เรามั่นใจได้เลยว่า ทุกสิ่งที่เราทูลขอต่อพระเยซู ด้วยความเชื่อ(ความเชื่อแท้จะไม่ขัดกับการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสในจิตใจของเรา) เราจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน

– เพราะเมื่อเราอธิษฐานตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำอธิษฐานของเราจะเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา(มธ.6:9-10) การที่พระเยซูตอบคำอธิษฐานของเรานั้น จึงเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดา ซึ่งพระเยซูทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทำเช่นนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s