แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:21) { คนที่รักพระเยซู }

แนวคิด :

– คนที่มีบัญญัติของพระเยซู ไม่ได้หมายถึงคนที่รู้ คนที่ได้ยิน หรือได้อ่านคำสอนของพระองค์ แต่หมายถึงการมีบัญญัติของพระเยซูจารึกในหัวใจของเขา(ยรม.31:33) โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคนจะประพฤติตามบัญญัตินั้น

– คนที่มีลักษณะเช่นนี้แหละ คือคนที่รักพระเยซู

– ซึ่งพระเยซูได้กล่าวถึงเรื่องนี้ก่อนแล้ว ใน ยน. 14:15 “ถ้า​พวก​ท่าน​รัก​เรา ท่าน​ก็​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​เรา”

– พระเยซูกล่าวต่อไปว่า คนที่มีลักษณะเช่นนี้ พระบิดาและพระเยซูจะทรงรักเขา

– ซึ่งไม่ได้หมายความว่า พระเยซูจะเริ่มรักเขา เมื่อเขาเริ่มเชื่อฟังบัญญัติของพระองค์และรักพระองค์ เพราะการเชื่อฟังพระเยซูและความรักที่มีต่อพระเยซูนั้น เป็นผลสะท้อนออกมาจากความรักที่เราได้รับจากพระเยซู

– ใน 1ยน. 4:19 บอกไว้อย่างชัดเจนว่า “เรา​รัก ก็​เพราะ​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา​ก่อน”

– รม. 5:8 แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา

– พระเยซูทรงรักเราก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิ้น ขณะที่เรายังไม่กลับใจใหม่พระเยซูก็ตายเพื่อเราแล้ว

– ดังนั้น วลีที่บอกว่า “​คน​ที่​รัก​เรา​นั้น​พระ​บิดา​ของ​เรา​จะ​ทรง​รัก​เขา และ​เรา​จะ​รัก​เขา​” จึงหมายถึง พระเจ้าทรงรักเขาอยู่ก่อนแล้ว และทันทีที่เขาเริ่มรักตอบพระองค์ เขาจึงเริ่มเข้าใจกระจ่างชัดถึงความรักที่พระเจ้าได้ประทานแก่เขาแล้วนั้น

– และพระองค์จะสำแดงพระองค์เองแก่เขา ไม่ได้หมายถึงพระเยซูจะปรากฏให้เขาเห็นเมื่อทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเท่านั้น แต่หมายถึง เขาจะประจักษ์ในความงดงาม สง่าราศี ฤทธานุภาพ ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ และพระลักษณะอื่นๆของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

–  เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาประทับในเรา

– พระองค์จะจารึกพระธรรมไว้ในใจของเรา และจะทรงช่วยเราให้ปรารถนาและสามารถที่จะทำตามพระธรรมนั้น

– และเมื่อเราร่วมมือกับพระองค์ ยอมให้พระองค์นำในชีวิตของเรา ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ เราก็จะยิ่งรับรู้และตระหนัก ในความรักที่พระเยซูมีต่อเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้น

– และเราจะรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดที่เราตอบสนองต่อความรักของพระองค์ ด้วยการเชื่อฟังพระองค์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s