แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:26) { องค์พระผู้ช่วย }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ องค์พระผู้ช่วย ว่า พระวิญญาณมาโดยการทรงใช้ของพระบิดา มาเป็นตัวแทนของพระเยซูอยู่กับสาวกในโลกนี้

– สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำ คือ สอนสาวกทุกสิ่ง และ ทำให้สาวกระลึกถึง เข้าใจ ซาบซึ้ง สิ่งต่างๆที่พระเยซูได้ทรงสอนพวกเขาไว้

การประยุกต์ใช้ :

– พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสอนเราได้ในทุกสิ่ง และพระองค์ยินดี เต็มใจที่จะสอนเรา เพราะนั่นเป็นวัตถุประสงค์ที่พระองค์เสด็จมาสถิตกับพวกเรา

– ไม่ว่าเราจะทำอะไร คิดอะไร พูดอะไร หรือตัดสินใจอะไรก็ตาม เราควรถาม ปรึกษา ที่ปรึกษามหัศจรรย์ คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตกับเรา

– เราควรฝึกที่จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ในทุกๆกรณี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s