แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:31) { การพิพากษาเริ่มต้นขึ้นแล้ว }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับฝูงชนว่า การพิพากษาของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว

– โดยเริ่มจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู(ข้อ32)

– การพิพากษาเริ่มจาก ค่าจ้างของบาปคือความตาย คนรุ่นแรกที่เข้าสู่การพิพากษา คือ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู พวกเขามีบาป คำพิพากษาคือ โทษนี้สมควรตาย พวกเขาจึงถูกพิพากษาให้เข้าสู่ความตาย แต่พระเยซูมาเป็นตัวแทนของพวกเขา รับโทษแห่งการพิพากษานี้แทนพวกเขา

– ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อรับโทษจากการพิพากษานั้น

– แต่นี่แค่การเริ่มต้นของการพิพากษารอบแรก ในรอบสองในวันสุดท้ายนั้น คนที่ยังไม่ได้รับการพิพากษาในรอบแรก(คนที่ไม่ได้ให้พระเยซูเป็นตัวแทนของพวกเขา) ต้องรับการพิพากษาในวันนั้น

– และพระเยซูตรัสอีกว่า ถึงเวลาแล้วที่ มารซาตานเจ้าแห่งโลกนี้ จะถูกเพิกถอนสิทธิครอบครองโลกนี้ออกไป

– เพราะมันทำให้พระองค์ผู้ไม่มีบาปต้องตาย มันจึงสูญเสียสิทธิการเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ สิทธินั้นกลับคืนสู่พระเจ้า แล้วพระบิดาก็ประทานสิทธินั้นแก่พระเยซู เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :

– การพิพากษาของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว วันนี้ใครยังไม่เข้าสู่การพิพากษารอบแรก รีบเข้าด่วน ด้วยการต้อนรับพระเยซูเป็นเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน

– ยังมีเพื่อนและญาติของเรา ที่ยังมีโอกาส สิทธิแห่งการให้พระเยซูตัวแทน ยังไม่หมดเวลา พวกเขาสมควรต้องรู้เรื่องนี้ เพื่อจะไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาในวันสุดท้าย

– มารซาตานถูกถอนสิทธิการเป็นเจ้าแห่งโลกนี้แล้ว แต่มันยังถือวิสาสะ เพราะคนยังไม่รู้ความจริงนี้ ครอยครองโลกต่อไป ได้เวลาที่พวกเราผู้รู้ความจริงแล้ว ยึดโลกนี้กลับคืนจากมารซาตาน โดยนำพระเยซูเข้าไปครอบครองในหัวใจของผู้คน

การพิพากษาของพระเจ้า

เริ่มต้นขึ้นแล้ว

วันนี้ยังเป็นโอกาสแห่งการกลับใจ

จงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s