แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:50) { วางใจในพระคำ }

แนวคิด :

– ​เป​โตรเคยกล่าวประโยคนี้ใน ยน. 6:68 “พระ​องค์​ทรง​มี​ถ้อย​คำ​แห่ง​ชีวิต​นิรันดร์”

– พระเยซูกล่าวในข้อนี้ว่า “พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระบิดา​นั้น​เป็น​ชีวิต​นิรันดร์”

– พระบัญญัติในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ถ้อยคำของพระเจ้าที่สำแดงทางโมเสส แต่หมายถึง ถ้อยคำของพระเจ้าที่สำแดงผ่านพระเยซู

– เพราะพระเยซูพูดตามคำสั่งของพระบิดา ถ้อยคำของพระเยซูจึงเป็นพระบัญญัติของพระบิดา

– นั่นก็คือ คำตรัสของพระเยซูนั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ ใครวางใจในคำตรัสของพระเยซูก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์

การประยุกต์ใช้ :

– ผู้ที่วางใจในคำตรัสของพระเยซู ก็คือ ผู้ที่วางใจในพระเยซูนั่นเอง และผู้นั้นจะได้ชีวิตนิรันดร์

– วันนี้เราเชื่อวางใจในพระวจนะของพระเจ้า มากเพียงใด?

– เราต้องการข้อพิสูจน์อะไรมากกว่าปัจจุบันนี้อีกหรือ เพื่อเราจะยอมวางใจในพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s