แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:36) { พระเยซูทรงรัก }

แนวคิด :

– เมื่อพวกยิวเห็นพระเยซูร้องไห้ พวกเขาคิดว่าพระเยซูร้องไห้ เพราะช่วยลาซารัสไม่ได้ จนเขาตายไป (สังเกตจาก คำว่า “เขา” เป็นคำเพศชายในภาษากรีก และ คำพูดของพวกเขาในข้อ 37)

– แต่ความจริงพระเยซูร้องไห้ เพราะสงสารมารีย์ มารธา

– พวกเขาไม่เข้าใจพระองค์ เพราะพวกเขาไม่รู้จักฤทธานุภาพของพระองค์

– เมื่อพวกยิวเห็นพระเยซูร้องไห้ เพราะการตายของลาซารัส พวกเขาก็พูดว่า “ดูสิว่า ท่านรักเขามากเพียงใด” ถ้าหากพวกเขาได้รู้ว่า ต่อมาพระเยซูทรงสละพระโลหิตของพระองค์ จนกระทั่งชีวิตของพระองค์เอง เพื่อช่วยลาซารัส ให้พ้นจากนรก พวกเขาจะคิดอย่างไร?

– พวกยิวคิดว่า พระเยซูทำแค่นั้นรักมากแล้ว แต่พระเยซูทรงรักมากยิ่งกว่านั้นอีกมากมายนัก

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ ให้เราพิจารณาดูตามความเป็นจริงในชีวิตของเรา ว่า “ดูสิ พระเยซูทรงรักเรามากเพียงใด”

– พวกยิว ไม่รู้จักพระเยซูจริงๆ จึงเข้าใจได้เพียงเล็กน้อย

– แต่เรารู้จักพระองค์ ให้เราพิจารณาดูความรักของพรเยซูที่มีต่อเถิด

– “ดูสิ พระยซูทรงรักฉันมากเพียงใด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s