แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:40) { ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า }

แนวคิด :

– หลังจากที่พระเยซูหลบเลี่ยงจากการจับของพวกยิวในเยรูซาเล็มแล้ว พระองค์ก็ไปยัง เบธานี อยู่ทิศตะวันออกห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ 5 กม. ที่ซึ่งยอห์นเคยให้บัพติศมา (ยน. 1:28) แล้วอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญ ก่อนเหตุการณ์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

– ที่นี่ ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้กล่าวเป็นพยานถึงพระเยซู ว่า พระองค์คือพระมาซีฮา

– ในข้อต่อมาจะเห็นได้ว่า มีคนมาเชื่อวางใจในพระเยซูมากมาย เพราะระลึกได้ ถึงคำที่ยอห์นได้กล่าวถึงพระองค์นั้น

– พระเจ้าทรงเตรียมการล่วงหน้าให้ยอห์นเป็นพยานถึงพระองค์ที่นี่ ซึ่งไม่ไกลจากเยรูซาเล็มมากนัก

– เพราะเมื่อพวกยิวในเยรูซาเล็มจะจับพระองค์ พระองค์จึงหลบมาที่นี่ ที่ซึ่งคนในบริเวณนั้นถูกเตรียมใจพร้อมแล้วสำหรับการเชื่อวางใจในพระองค์ ที่นี่พวกยิวไม่ตามมาจับพระองค์แน่เพราะคนที่ศรัทธาในพระเยซูมีมาก

– และเนื่องจากไม่ไกลมากนัก จึงเหมาะแก่การกลับเข้าเยรูซาเล็มอีกครั้งเมื่อเวลาของพระองค์มาถึง

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แผนการแห่งพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ

– วันนี้ ทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา ทั้งหมดอยู่ในแผนการแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราและปรารถนาดีต่อเรา

– แม้เราไม่เข้าใจในสถานการณ์ในวันนี้ แต่เรารู้ได้ด้วยความเชื่อว่า ทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s