แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:41) { สิ่งยิ่งใหญ่ที่ยอห์นได้ทำ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูมาที่ซึ่งยอห์นเคยให้บัพติศมา คนจำนวนมากระลึกถึงคำของยอห์นได้ว่า ทุกสิ่งที่ยอห์นเป็นพยานถึงพระเยซูเป็นความจริง ยอห์นเป็นพยานเพื่อจะบอกว่าพระเยซูคือพระมาซีฮา ที่คนยิวทั้งหลายรอคอยมานาน

– ตลอดการรับใช้พระเจ้าของยอห์น เขาไม่เคยทำการอัศจรรย์เลย เขาทำอย่างเดียวคือ เป็นพยานเรื่องของพระเยซู

– ยอห์นไม่เคยทำให้คนตายฟื้นจากความตายเลยสักคนเดียว แต่คำประกาศของเขาทำให้อิสราเอลทั้งชาติฟื้นขึ้นมาจากความตายฝ่ายวิญญาณหันมาสนใจเรื่องของพระมาซีฮาอีกครั้ง

– พระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่า คนจำนวนมากตระหนักแล้วว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

การประยุกต์ใช้ :

– การรับใช้ที่เราทำไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม ถ้าทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู งานนั้นจะเป็นพระพรยิ่งใหญ่สำหรับผู้คนมากมายในอนาคต

– (ฮบ. 6:10) “เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​อธรรม​ที่​จะ​ทรง​ลืม​การ​งาน​ของ​พวก​ท่าน​และ​ความ​รัก​ที่​พวก​ท่าน​แสดง​ต่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์…”

– ยอห์นไม่ได้ทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ แล้วตอนนี้ยอห์นก็ตายไปแล้วด้วย แต่บัดนี้สิ่งที่ยอห์นได้ทำไป ทำให้คนจำนวนมากยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา

– เมื่อเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้ามอบให้เราทำในวันนี้ เมื่อถึงเวลากำหนดของพระเจ้า พระองค์เองจะเป็นผู้ทรงกระทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดผลมากมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s