แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:14) { เราสามารถเข้าใจได้ }

แนวคิด :

– เมื่อพวกสาวกไม่เข้าใจ ภาษาภาพพจน์ที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับลาซารัส พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาอีก แบบเรียบง่าย ว่า “ลาซารัสตายแล้ว”

– เมื่อพวกสาวกไม่เข้าใจ พระองค์ไม่ได้ทรงตำหนิ แต่พระองค์เองเป็นผู้ทำให้พวกเขาเข้าใจ ในสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะบอกกับพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า หรือ สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับเรา พระองค์เองจะเป็นผู้ทำให้เราเข้าใจ

– พระองค์ทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดี พระองค์รู้ดีว่า จะบอกกับเราอย่างไร เราจึงจะเข้าใจ

– นั่นคือ การสื่อสารจากพระเจ้า มาถึงเรานั้น เราจะสามารถรับรู้และเข้าใจได้เสมอ ขอเพียงเราปรารถนาจะรับรู้จริงๆ

– เราสามารถรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้เสมอ ถ้าเราปรารถนาจะรู้จริงๆ แล้วเปิดใจออกรับรู้การสื่อสารจากพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s