แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:4) { โรคนี้ไม่ใช่เพื่อตาย }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูทรงได้ยินข่าว จากผู้สื่อสารที่มารธาและมารีย์ส่งมา ว่า “ลาซารัสป่วย” 

– พระเยซูจึงตรัสกับเขาและพวกสาวกของพระองค์ ว่า โรคที่ลาซารัสเป็นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้ลาซารัสต้องตายจากโลกนี้ไป แต่ เกิดขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า แล้วพระบิดาจะประทานเกียรตินั้นแด่พระเยซู เพื่อยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า

– แม้พระเยซูตรัสว่า โรคนี้จะไม่ถึงตาย แต่ในข้อ14 พระเยซูอธิบายให้สาวกฟังว่า ลาซารัสตายแล้ว อย่างไรก็ดีถ้อยคำของพระเยซู ก็จะสำเร็จอยู่ดี คือ ลาซาราไม่ต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะโรคนี้

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่พระเยซูตรัสมันจะสำเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอน

– แม้บางชั่วขณะดูเหมือนว่า หมดหวังแล้ว สัญญาของพระเจ้าคงไม่เป็นจริงแล้ว เหมือนลาซารัสที่ตายไปแล้ว แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะทำให้สัญญาของพระองค์เป็นจริงได้อย่างแน่นอน เหมือนลาซารัสที่ตายแล้วก็ยังไม่ต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะโรคนี้อยู่ดี

– โรคที่เกิดขึ้น กับลาซารัสนี้ เป็นเหตุให้พระเยซูได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเขา และสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเลย แต่ได้ประสบการณ์ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า

– เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ หากเรามอบให้พระเยซูเป็นผู้จัดการเหตุการณ์นี้เอง เหตุการณ์นี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และจะไม่สร้างความเสียหายให้แก่เรา แต่ชีวิตของเราจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่แทน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s