แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:18) { เต็มใจตาย }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสว่า การที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์นั้น เพราะพระบิดาทรงใช้พระองค์มาเพื่อสิ้นพระชนม์ และ เป็นการเต็มใจของพระองค์เองไม่มีใครบังคับ

– พระเยซูมีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิต เพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิต แต่มนุษย์ไม่ใช่เจ้าของชีวิตของตนเอง จึงไม่มีสิทธิที่จะสละชีวิต

– พระเยซูมีสิทธิอำนาจที่จะรับชีวิตกลับคืนมา ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยพระองค์เอง การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเกิดโดยพระบิดา ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (รม. 8:11) แต่หมายถึงพระเยซูมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้รับชีวิตกลับคืนมา เพราะพระองค์เชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุด

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูเต็มใจตายเพื่อเรา

– พระเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้บังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิต พระองค์จึงเป็นผู้เดียวผู้สามารถสละชีวิตที่พระองค์เป็นเจ้าของได้

– ทั้งสิ้นนี้เป็นแผนการของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด เสด็จมาเพื่อช่วยเราพ้นนรก

– เพราะพระเยซูทำเช่นนั้นจึงมีสิทธิอำนาจที่จะรับการชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อเราทั้งหลายผู้อยู่ในพระเยซู จะมีสิทธิเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระเยซูด้วย

– พระเจ้าทรงรักเราอย่างที่สุด ทรงมีแผนเพื่อช่วยเรา ให้ได้พ้นนรกและเข้าในสง่าราศีชั่วนิรันดร์ โดยพระองค์ยอมจ่ายราคาที่แสนแพงนั้นเพื่อเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s