แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:39) { ลูกไม้หล่นไกลต้น }

นวคิด :
– ในข้อ 38 พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า “พวก​ท่าน​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​มา​จาก​พ่อ​ของ​ท่าน” ซึ่งพระเยซูพูดถึงมาร (ยน. 8:44 พวก​ท่าน​มา​จาก​พ่อ​ของ​ท่าน​คือ มาร​)

– แต่พวกเขาคิดว่าเป็นอับราฮัม พวกเขาจึงโอ้อวดอย่างมากว่า พวกเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัม

– พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ถ้าเป็นลูกหลานของอับราฮัมจริงๆ ก็สมควรทำตามอย่างของอับราฮัม

– อับราฮัม มีเมตตา โอบอ้อมอารีย์ ยุติธรรม และมีความเชื่อ

– แต่พวกเขากลับทำสิ่งตรงกันข้ามกับอับราฮัม

– พวกเขาพยายามฆ่าพระเยซู เพราะว่าพระเยซูพูดความจริง ซึ่งอับราฮัมไม่เคยทำแบบนั้นเลย ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความสัมพันธ์ในฝ่ายวิญญาณกับอับราฮัมเลย

การประยุกต์ใช้ :
– ลูกหลานของอับราฮัม ในฝ่ายวิญญาณ จะทำตามอย่างที่อับราฮัมทำ

– วันนี้ ในฝ่ายวิญญาณ เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราสมควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างที่พระบิดาทรงกระทำ รักคนบาป เต็มด้วยความเมตตา ให้อภัย อ่อนโยน ยุติธรรม สัตย์ซื่อ และ รักศัตรู

(มธ. 5:44) “…จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​บรร​ดา​คน​ที่​ข่ม​เหง​พวก​ท่าน เพื่อ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์…”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s