แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:23) { มาจากสวรรค์ }

แนวคิด :
– พระเยซูตอบคำเหยียดหยาม(ข้อ22) ด้วยคำอธิบายอย่างอ่อนสุภาพ

– พวกเขาเป็นของเบื้องล่าง คือเริ่มต้นมาจากโลกนี้ แต่พระองค์เป็นของเบื้องบน คือเริ่มต้นมาจากสวรรค์ แม้พระองค์ไม่ได้เอาร่างกายของพระองค์มาจากสวรรค์ แต่ก่อร่างขึ้นในครรภ์ของหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์ แต่แหล่งที่มาของร่างกายของพระองค์ในโลกนี้ ไม่ได้เริ่มจากโลกนี้ แต่เริ่มจากในสวรรค์

– ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นของโลกนี้ มุมมองของพวกเขาจึงเป็นมุมมองแบบโลกนี้

– แต่พระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้ มุมมองของพระองค์จึงไม่เป็นเหมือนของโลกนี้ แต่แบบมุมมองของสวรรค์

– ด้วยเหตุนี้ หากพวกเขาจะเข้าใจ ถ้อยคำของพระองค์ พวกเขาต้องให้มุมมองแบบสวรรค์ คือ มองด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ก็จะเข้าใจได้ แต่พวกเขาไม่เชื่อ(ข้อ24)

หมายเหตุ : เบื้องบน หมายถึง สวรรค์ ดูเพิ่มเติมได้จาก คส. 3:1 และ ยน. 3:31

การประยุกต์ใช้ :
– ชีวิตของมนุษย์เริ่มต้นจากโลก ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นของโลก มีมุมมองแบบโลก

– จนกระทั่งเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ สิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณนั้น คือ ชีวิตของเราตายไปพร้อมกับพระคริสต์ แล้วเกิดชีวิตใหม่ในระดับจิตวิญญาณ ภายในเรา

– ดังนั้น วันนี้ เราจึงไม่ได้เริ่มต้นจากโลกอีกต่อไป นั่นคือ เราไม่ใช่ของโลกอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องมีมุมมองแบบโลกอีกต่อไป

– แต่เราเกิดจากพระเจ้า เริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นมาโดยพระเจ้า ผู้สถิตในสวรรค์ เราจึงเป็นของพระเจ้า เราเป็นประชากรของสวรรค์ เราจึงมีมุมมองแบบสวรรค์

– คือ มองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความเชื่อในพระคำ ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น แต่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ทรงตรัสกับเราไว้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s