แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:28) { แล้วท่านก็จะรู้ }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า เมื่อพวกเขาจับพระเยซูตรึงบนไม้กางเขน(เมื่อ​พวก​ท่าน​ยก​บุตร​มนุษย์​ขึ้น)  แล้วพวกเขาจะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา และรู้ว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อทำตามพระทัยของพระบิดา

– พูดง่ายๆคือ พระเยซูบอกว่า เดี๋ยวเราตาย แล้วก็จะรู้จักเราเอง

– เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ นายร้อยและพวกทหารที่โคนกางเขนพูดว่า “ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​จริงๆ” (มธ. 27:54)

– หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม แล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา จากนั้นมีคนยิวมากมายกลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– การรู้จักกับพระเจ้า เป็นพระคุณของพระเจ้า ที่ประทานแก่ทุกคนที่เปิดใจต่อพระองค์

– พวกยิวทำอะไรหรือ พวกเขาถึงมารู้จักกับพระเจ้า?

– ความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า พวกเขาทำอะไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเยซูทำอะไรเพื่อเขา พระองค์ตายเพื่อเขาจะมารู้จักกับพระเจ้าได้

– เมื่อพวกเขาเปิดใจต่อพระองค์ เชื่อในพระองค์ แล้วสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเขาก็สำเร็จสมบูรณ์ในตัวพวกเขา

– วันนี้ พระเจ้าพร้อมที่จะเปิดเผยพระองค์เองแก่เรามากขึ้น ไม่ขึ้นกับการกระทำของเรา แต่ขึ้นกับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแล้วเพื่อเรา เราสามารถรู้จักพระองค์มากขึ้นได้ โดยการเปิดใจต่อพระองค์ ต่อถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s