แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:45) { มาถึงพระเยซู }

แนวคิด :

– พระบิดาทรงสอนคนเหล่านั้น ที่พระองค์ประสงค์ให้มาพบกับความรอดในพระเยซูคริสต์

– ซึ่งพระบิดาทรงสอนและทำให้เขาเรียนรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณได้ โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเขา

– เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึง ความปรารถนาอย่างยิ่งของพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราให้รอด โดยการเลือกเรา นำเรามาถึงพระเยซู สอนเราให้สามารถมาถึงพระเยซู และทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณได้

การประยุกต์ใช้ :

– ความรอดที่เราได้รับทางพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเรา แต่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้า

– การมาถึงพระเยซูได้นั้น เราต้องรับฟัง(อ่าน)พระคำของพระเจ้า และยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราในเรื่องฝ่ายวิญญาณจากพระคำตอนนั้นๆ

– “อ่านพระคำ อธิษฐานขอการสอน เป็น หนทางมาถึงพระเยซู”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s