แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:46) { สัมพันธ์กับพระบิดา }

แนวคิด :

– ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นพระบิดา ไม่ว่าจะเป็นโมเสสหรือผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย นอกจากมนุษย์ผู้เดียว คือ พระเยซู(พระบุตรผู้มาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์)

– ดังนั้นพระเยซู ผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสำแดงพระบิดาให้มนุษย์รู้จักได้

– “ไม่​มี​ใคร​เคย​เห็น​พระ​เจ้า​เลย แต่​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ผู้​สถิต​ใน​พระ​ทรวง​ของ​พระ​บิดา ทรง​สำ​แดง​พระ​เจ้า​แล้ว”(ยน. 1:18)

– พระบิดา ทรงนำเรามาถึงพระเยซู(ข้อ44) เพื่อพระเยซูจะสำแดงพระบิดาให้เราได้รู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระองค์

– การรู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระบิดา นั่นแหละคือ ชีวิตนิรันดร์(ซึ่งกล่าวต่อมาในข้อ 47)

การประยุกต์ใช้ :

– เป้าหมายแห่งภารกิจของพระเยซู ที่เสด็จมาในโลกนี้ คือ นำเรากลับมีความสัมพันธ์กับพระบิดา โดย

> พระบิดานำเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้มาหาพระเยซู เพื่อจะพบกับความรอด

> พระเยซู ตายแทนเรา ชำระบาปของเรา เพื่อเราจะมีคุณสมบัติเข้าเฝ้าพระบิดาได้

> พระวิญญาณบริสุทธิ์ชุบให้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนพระเยซู

> พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จมาสถิตกับเรา เพื่อสอนเราและช่วยเราให้มีความสัมพันธ์กับพระบิดา โดยทางพระเยซู

>>>> ทั้งหมดนี้ ทำเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

>>>> วันนี้ เรามีสิทธิพูดคุย รับฟัง มีความสัมพันธ์กับพระบิดาแล้ว เราได้ใช้เวลามากเพียงใด เพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s