แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:22) { ​ผู้ทรงพิพากษา​ }แนวคิด :
– ในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่า “พระบิดาไม่พิพากษา” แต่หมายความว่า “พระบิดาพิพากษาโดยทางพระบุตร”

– พระเยซูตอบเช่นนี้ เพื่อให้เห็นสิทธิอำนาจของพระบุตร ว่าเทียบเท่าพระบิดา พระบุตรจึงเป็นเจ้านายเหนือกฏวันสะบาโต

– ในวันพิพากษา พระบุตรจะพิพากษา ด้วยสิทธิอำนาจที่พระบิดาประทานให้ (มธ. 25:31-46)

การประยุกต์ใช้ :

– 1ยน. 4:15 “ผู้​ที่​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า พระ​เจ้า​ทรง​อยู่​ใน​คน​นั้น และ​คน​นั้น​อยู่​ใน​พระ​เจ้า”

– 1ยน. 4:17 “ความ​รัก​ของ​เรา​จึง​สม​บูรณ์​ใน​ข้อ​นี้ เพื่อ​เรา​จะ​มี​ความ​มั่น​ใจ​ใน​วัน​พิพาก​ษา…”

– ในเมื่อพระเยซูทรงเป็นผู้พิพากษา แล้วเราอยู่ในพระเยซู เราจึงมั่นใจได้เลยว่าเรารอดพ้นการลงโทษเป็นแน่ สรรเสริญพระเจ้า!!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s