ขุมทรัพย์ เอเฟซัส 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงชีวิตใหม่ที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์ เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่เรา ดังนั้นเราสมควรดำเนินชีวตให้สมกับที่ได้รับพระคุณของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อ​ก่อนเราดำ​เนิน​ชีวิต​ใน​การ​บาป​ ตาม​วิถี​ของ​โลก​ ที่ใครๆเขาก็ทำกัน ซึ่งเบื้องหลังนั้นมาจากอิทธิพลของวิญญาณชั่ว​ใน​ฟ้า​อา​กาศ (อฟ. 2:2 )
การดำเนินชีวิตเช่นนี้ เราจึงอยู่ในความตาย และสมควรถูกลงโทษ

แต่โดยพระเมตตาของพระเจ้า เราผู้อยู่ในความตายและสมควรตาย จึงได้ถูกย้ายเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระเยซูคริสต์ และมีชีวิตร่วมกับพระองค์

1.@ เราสมควรตาย แต่วันนี้กลับได้ชีวิตใหม่ ไม่ใช่เพราะความดีของเรา แต่เพราะพระคุณของพระเจ้า ที่ประทานแก่เรา ทางพระเยซูคริสต์
เราควรใช้ชีวิตอย่างสำนึกพระคุณของพระเจ้า ไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัย

2.# ใน อฟ. 2:7 กล่าว​ว่า “…​ใน​ยุค​ต่อๆ ไป พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​พระ​คุณ​อัน​อุดม​เหลือ​ล้น​ของ​พระ​องค์ ด้วย​พระ​กรุณา​ที่​มี​ต่อ​เรา​ใน​พระ​เยซู​คริสต์”
ในยุคนี้ เราก็ได้รับพระคุณมากมายจากพระเจ้าแล้ว
ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้น ยังเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับพระคุณที่เราจะได้รับในยุคต่อไป
พระคุัมภีร์ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเอาไว้ แต่ต้องยิ่งใหญ่ อลังการ และสุดยอดมากอย่างแน่นอน

2.@ ขอบคุณพระเจ้า ผู้ประทานพระคุณแก่เราในวันนี้ และในอนาคตข้างหน้า

เราสมควรดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยการขอบพระคุณของพระองค์

3.# เราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเพราะความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
เป็นของขวัญจากพระเจ้า จึงไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คนใดอาจจะอวดในความดีของตนได้เลย

3.@ วันนี้ ที่เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะว่าเราดี แต่เพราะพระเจ้าทรงแสนดี

4.# พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นบาป ไม่ใช่เพื่อเราจะได้ไปทำบาปตามใจชอบ แต่เพื่อให้เราทำความดี ให้สมกับเป็นผู้พ้นจากอิทธิพลของบาปแล้ว

4.@ เรารอดพ้นบาป เพื่อทำดี
ดังนั้น วันนี้สมควรที่เราจะทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งดี

5.# ก่อนที่เราจะมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราไม่ใช่พลเมืองของพระเจ้าและไม่มีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้า (อฟ. 2:12 )
แต่​บัด​นี้​โดย​พระ​เยซู​คริสต์ เราได้กลายมาเป็นพลเมืองของพระเจ้าแล้ว และมีส่วนในพระสัญญาทั้งสิ้นของพระองค์ เป็นคนในครอบครัวของพระเจ้าแล้ว(อฟ. 2:19)

5.@ คนอิสราเอลผู้เป็นคนบาป ได้รับการอภัย เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้ง นั่นก็นับว่าเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้ว
แต่ยิ่งกว่านั้น เราผู้เป็นคนต่างชาติผู้เป็นคนบาป กลับได้รับการอภัย เข้าเป็นครอบครัวของพระเจ้า นับว่าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณอันใหญ่หลวง ของพระเจ้าโดยแท้

6.# อฟ. 2:22 กล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์กำ​ลัง​ก่อ​ร่าง​สร้าง​เราขึ้น​ ให้​เป็น​ที่​สถิต​ของ​พระ​เจ้า​

วันนี้พระเจ้าทรงสถิตกับเราแล้ว แต่เราเองก็ยังทำตัวไม่สมกับที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย
ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงช่วยเรา ก่อร่าง สร้าง จิตใจใหม่ นิสัยใหม่ ขึ้นในเรา เพื่อให้ชีวิตของเรา สมกับเป็นที่สถิตของพระเจ้า

6.@ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ทุกเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
ดังนั้นไม่ว่าเราจะเผชิญกับเหตุการณ์อะไร จงพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระองค์เป็นผู้นำเรา สอนเรา ในการจัดการกับสถานการณ์นั้นๆเสมอ

คำคม

“ เมื่อรับพระคุณแล้ว จงดำเนินชีวิตโดยพึ่งพระคุณและขอบพระคุณ ”

One thought on “ขุมทรัพย์ เอเฟซัส 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s