ขุมทรัพย์ เอเฟซัส 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้ได้กล่าวถึงความล้ำลึกที่พระเจ้าบิดปังซ่อนเอาไว้จนถึงเวลากำหนด คือพระเจ้าให้มนุษย์สามารถเข้าส่วนในพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ความล้ำลึกที่พระเจ้าปิดบังไว้ จนกระทั่งพระเยซูคริสต์เสด็จมา คือ คนต่างชาติสามารถมีส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าได้ โดยทางพระเยซูคริสต์ (ข้อ 6)

1.@ พระเจ้าให้เราสามารถมีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้าได้ โดยทางพระเยซูคริสต์ ทั้งที่เราไม่สมควรที่จะมีส่วนเลย
ขอบคุณพระเยซู

2.# พระเจ้าทรงปิดบัง ความล้ำลึกนี้ไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ จะ​ได้​รู้จัก​พระ​ปัญญา​อัน​มาก​ซับซ้อน​ของ​พระ​เจ้า​โดย​ทาง​คริสต​จักร​ใน​เวลา​นี้ (อฟ. 3:10)
นั่นคือ มนุษย์ธรรมดาสามารถเข้าส่วนร่วมกับพระเจ้า ในฤทธานุภาพของพระองค์ จนสามารถมีอำนาจในฝ่ายวิญญาณเหนือเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศทั้งสิ้นได้

2.@ คริสตจักร หรือผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ สามารถมีสิทธิอำนาจเหนือเหล่าวิญญาณชั่วได้ เมื่อเราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงสถิตในเรา

ได้เวลาแล้ว ที่เราจะใช้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณ ผ่านคำอธิษฐานของเรา
เพื่อไม่อนุญาตให้เหล่าวิญญาณชั่วทำลายครอบครัวของเรา คนที่เรารัก และบ้านเมืองที่เรารัก

3.# ใน อฟ. 3:12 กล่าวว่า โดยทางพระเยซูคริสต์นั้น ​เรา​จึง​มี​ความ​กล้า​และ​ความ​มั่นใจ​ที่​จะ​เข้า​เฝ้า​พระ​เจ้าได้ แม้ว่าตัวเราเองยังไม่ดี ยังผิดพลาดพลั้งไปในแต่ละวันของชีวิต

3.@ วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชำระบาปของเรา เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ โดยปราศจากความกลัว
พระเจ้าจะไม่ลงโทษเรา พระองค์จะไม่ซ้ำเติมเรา พระองค์จะให้อภัยแก่เรา และจะทรงช่วยเราให้กลับเริ่มต้นชีวิตใหม่เสมอ
จงเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเถิด

4.# ใน อฟ. 3:16 ชี้ให้เห็นว่า ​​ความ​เข้ม​แข็ง​ภาย​ใน​จิตใจของเรานั้น มาจาก​ฤทธา​นุภาพ​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์ ผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา
ยิ่งคริสเตียนที่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าใด เขาก็ยิ่งมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น

4.@ วันนี้ หากจิตใจของเรา อ่อนแอเกินไป พ่ายแพ้ต่อบาปง่ายเหลือเกิน
เป็นไปได้ว่า เราละเลยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจต่างๆ หรือไม่ก็เราพึ่งพาพระองค์น้อยเกินไป

5.# อฟ. 3:17 “…พระ​คริสต์​ประ​ทับ​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ…”

ฤทธิ์อำนาจแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ เมื่อเรายังคงเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงอยู่กับเรา
หากเราสงสัยในการทรงสถิต พระเจ้ายังคงสถิตกับเรา แต่เราจะขาดฤทธิ์เดช อ่อนแอ หวาดกลัว พ่ายแพ้การทดลอง

5.@ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกัราก็ตาม จงยึดความเชื่อเอาไว้ให้มั่น
เชื่อมั่นว่า “ใช่แล้ว พระเจ้ายังคงสถิตอยู่กับฉัน”

6.# ใน อฟ. 3:19 สอนเราว่า ยิ่งเรา​ซาบ​ซึ้ง​ใน​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ที่มีต่อเรามากเท่าใด เราก็จะได้​รับ​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​เจ้า​อย่าง​เต็ม​เปี่ยมมากขึ้นเท่านั้น

6.@ ยิ่งซาบซึ้งความรักของพระเจ้า ยิ่งรักพระเจ้ามาก และยิ่งพบกับความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่ประทานให้แก่เราแล้วมากยิ่งขึ้น

พระเจ้าทรงประทานความรักยิ่งใหญ่และความบริบูรณ์เหลือล้นแก่เราแล้ว
แต่ถ้าเรายังไม่ซาบซึ้งความรักของพระองค์ เราก็จะไม่อาจรับรู้หรือเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้วนี้ได้

7.# ใน อฟ. 3:20 กล่าวว่า พระเจ้า​ทรง​สา​มารถ​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​ทูล​ขอ​หรือ​คิด โดย​ฤทธา​นุภาพ​ที่​ทำ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​เรา

บางครั้ง ยังไม่ทันขอ แค่คิด พระเจ้าก็ประทานให้แก่เราแล้ว
และฤทธิ์อำนาจที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ไม่ได้อยู่ห่างไกลเลย อยู่ภายในเราแล้ว

7.@ จงคิดสิ่งที่ดีสอดคล้องหัวใจของเพระเจ้า
จงขอสิ่งที่ปรารถนา
จงเชื่อว่าโดยพระเจ้าทุกอย่างจะสำเร็จเป็นจริงได้

คำคม

“ ยิ่งซาบซึ้งรักพระเจ้า กลับยิ่งรู้ว่าพระเจ้ารักมากกว่านั้นอีก ”

Advertisement

One thought on “ขุมทรัพย์ เอเฟซัส 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s