ขุมทรัพย์ ฮีบรู 9

ภาพรวม

  • ในบทนี้อธิบายว่า พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตสำหรับพลับพลาในสวรรค์ ถวายเครื่องบูชาคือชีวิตของพระองค์เองครั้งเดียว ก็เพียงพอสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ภายในพลับพลาหรือพระวิหาร มีม่าน(เส้นสีม่วงในรูป)กั้นระหว่าง ห้องวิสุทธิสถานกับ ห้องอภิสุทธิสถาน
ห้องวิสุทธิสถาน ปุโรหิตทั้งหลาย ปรนนิบัติอยู่เป็นประจำทุกวัน(ข้อ 1-5)
ห้องอภิสุทธิสถาน เฉพาะมหาปุโรหิตเท่านั้นจึงจะเข้าได้ แต่เข้าได้ปีละ 1 ครั้ง ในวันลบล้างบาปเท่านั้น(ข้อ 7)

การลบล้างบาปโดยการนำเครื่องบูชาที่เป็นสิ่งของในโลก เข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานนั้น เป็นเพียงกฏเกณฑ์เกี่ยวกับชีวิตภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถชำระมโนธรรมของผู้ถวายได้(ข้อ 9-10)

แต่เมื่อพระเยซู เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งพลับพลาในสวรรค์ พระองค์ได้นำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปถวาย จึงเป็นการไถ่บาปชั่วนิรันดร์(ข้อ 11-12)

เลือดของแกะ ชำระตัวให้บริสุทธิ์ได้ (ข้อ13)
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเมษโปดก(ลูกแกะของพระเจ้า) ก็​จะ​ทรง​ชำระ​มโน​ธรรม​ของ​เราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างแน่นอน (ข้อ 14)

1.@ วันนี้ โดยพระเยซูคริสต์ จิตวิญญาณและจิตใจของเราจึงได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว
พระองค์ทรงชำระใจ​ของ​เรา​ ให้พ้นจากการสนใจ​การ​ประ​พฤติ​ที่​เปล่า​ประ​โยชน์ เพื่อ​เรา​จะหันมา​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่
วันนี้ เราใช้ชีวิตของเรา สนใจ ใส่ใจ ในสิ่งใด?

2.# ใน ฮบ. 9:15-17 อธิบายว่า พระเยซู​คริสต์​​ทรง​เป็น​คน​กลาง​ในยุค​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่
เพื่อ​ทำให้เรา​ได้​รับ​มร​ดก​นิรันดร์​ตาม​พระ​สัญ​ญา
เพราะโดย​ความ​ตาย​ของพระเยซูนั้น ไถ่​พวก​เรา​ให้​พ้น​จากการ​ล่วง​ละเมิด​ของเรา ที่เราทำผิดภาย​ใต้​พันธ​สัญญาเดิม
เปรียบเหมือน พระเยซูทรงระบุใน​พินัย​กรรมของพระองค์ ว่า
“เมื่อพระองค์ตายบนไม้กางเขนแล้ว ขอยกสิทธิแห่งการพ้นบาปเพราะรับโทษไปแล้วนี้ และพระพรทั้งหลายแห่งการเชื่อฟังจนถึงความมรณาบนไม้กางเขน ให้แก่ ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์”
ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วนั้น ​พินัย​กรรมนี้​จึง​จะ​มีผลในทันที

2.@ วันนี้ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราได้กลายเป็นผู้รับมรดกแห่งพระพรชั่วนิรันดร์ ที่พระเยซูประทานให้แก่เราแล้ว
ขอบคุณพระเยซู!!!

3.# ใน ฮบ. 9:18-22 อธิบายว่า พันธ​สัญ​ญา​เดิม​ถูกประพรมด้วยเลือดของแกะ จึงสมบูรณ์ ประกาศใช้ได้
ของใช้ในพลับพลาและเครื่องใช้ในการนมัสการ ก็ต้องถูกประพรมด้วยเลือดก่อน จึงจะบริสุทธิ์ นำไปใช้แด่พระเจ้าได้
ดังนั้น พระเยซูจึงจำเป็นต้องใช้เลือดของพระองค์ เพื่อประกาศใช้พันธสัญญาใหม่และทำให้ทุกสิ่งที่ถูกประพรมโดยพระโลหิตของพระองค์บริสุทธิ์ และรับการยกโทษบาปทั้งสิ้น

3.@ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราจึงรับการชำระให้สะอาดแล้ว และรับการยกโทษบาปทั้งสิ้นแล้ว
ขอบคุณพระเยซู!!!

4.# ใน ฮบ. 9:23-28 อธิบายว่า พลับพลาบนโลกนี้ ซึ่งเป็นแบบ​จำ​ลอง ​พลับพลาของจริงใน​สวรรค์ ใช้เลือดเพื่อ​ชำระ​สิ่งต่างๆให้​บริ​สุทธิ์
พลับพลาของ​จริง​ในสวรรค์​นั้น ก็​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ด้วย​เลือดเช่นกัน แต่เป็นเลือดที่ประเสริฐกว่า คือพระโลหิตของพระคริสต์​(ข้อ 23)

ตาม​ที่​มี​ข้อ​กำ​หนด​สำ​หรับ​มนุษย์​ไว้​แล้ว​ว่า มนุษย์​จะ​ตาย​ครั้ง​เดียว แล้ว​หลัง​จาก​นั้น​ก็​จะ​เข้าสู่การ​พิ​พาก​ษา​(ข้อ27)
พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ จึงเข้าสู่ข้อกำหนดเดียวกันนั้น
คือ พระเยซูตายแค่ครั้งเดียว แล้วเข้าสู่การพิพากษา ซึ่งรับการพิพากษาแล้วว่าพระเยซูทรงชอบธรรม ปราศจากบาป
ด้วยเหตุนี้ การตายของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงเกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นพอ เพียงพอสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์​(ข้อ 28)

4.@ โดยการสิ้นพระชน?ของพระเยซูเพียงครั้งเดียว เราผุ้เชื่อวางใจในพระองค์จึงได้รับการอภัยบาปชั่วนิรันดร์
ขอบคุณพระเยซู !!!

คำคม

“ จำนวนครั้งที่มากที่สุดที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ จะตายได้ คือ ครั้งเดียว
ดังนั้นการตายของพระองค์เพียงครั้งเดียว จึงเพียงพอในการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ”

One thought on “ขุมทรัพย์ ฮีบรู 9

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s