สรุป สดุดี 138

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่อ​ขอบ​พระ​คุณ​และ​การ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า ที่ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 138 พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและอุดมด้วยความรักมั่นคง

ข้า​แต่พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ และ​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดียกย่องแด่​พระ​องค์
เพราะความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

ใน​วัน​ที่​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล พระ​องค์​ได้​ทรง​ตอบ​
พระ​องค์​ทรง​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์

พระ​ราชา​ทั้ง​สิ้น​แห่ง​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​ยก​ย่องและร้องบทเพลงแด่​พระ​องค์
เพราะ​พวกเขาได้​ยิน​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​สิริ​ของพระองค์​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง
เพราะ​แม้​พระองค์สูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย

แม้​ข้า​พระ​องค์​เดิน​อยู่​กลาง​ความ​ยาก​ลำ​บาก
พระ​องค์ก็​ทรง​รักษา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
พระ​องค์​ทรงต่อ​ต้าน ความ​กริ้ว​ของ​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
พระองค์​จะ​ทรง​ให้​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์​สำ​เร็จ​เพื่อ​ข้า​พระ​องค์

ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ขอ​อย่า​ทรง​ละ​ทิ้ง​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

1. ในยามทุกข์ยาก ดาวิด​ร้อง​ทูลต่อพระเจ้า
พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ดาวิด โดย​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของเขา

บ่อยครั้งเมื่อร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ขจัดปัญหาออกไป อย่างอัศจรรย์
บางครั้งพระองค์ไม่ได้ขจัดปัญหาออกไปในทันที
แต่ประทานกำลังแก่เรา ในการเอาชนะปัญหานั้นได้อย่างอัศจรรย์

2. แม้​พระเจ้าทรงสูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย
ทรงช่วยกู้เขา ทรงปกป้องเขาไว้

ไม่ว่าเราต่ำต้อยสักเพียงใดในสายตาของมนุษย์
เราก็มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
ถ้าเรามาหาพระองค์ด้วยจริงใจ พระองค์ไม่มีวันปฏิเสธเรา

3. เพราะความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้า​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ดังนั้นพระองค์จะไม่มีวันหมดรักเรา และพระองค์ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเรา

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วยเราพ้นความยากลำบาก ด้วยวิธีของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s